Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO – KOMENTARZ I SZABLONY

Mamy przyjemność złożyć na Państwa ręce opracowany wspólnie przez Dolnośląską Okręgową Izbę Architektów RP i Dolnośląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa Komentarz do przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W opracowaniu Komentarza wzięli udział rzeczoznawcy i projektanci posiadający szeroką wiedzę z zakresu specyfiki przygotowania dokumentacji budowlanej oraz jej przydatności dla rozstrzygnięć administracyjnych zarówno przed, jak i w trakcie procesu budowlanego.

Komentarz, opracowany wspólnie przez DSOIA RP i DOIIB, ma ułatwić projektantom tworzenie opracowań projektowych, ujednolicić ich formę i dopasować do celu jakim przedmiotowe opracowania mają służyć. Intencją opracowania jest także ułatwienie procesu poprzedzającego roboty budowlane, zarówno w środowisku projektantów, jak również organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego. W opracowaniu zaprezentowano przykłady zgodne z oczekiwaniami i wymaganiami wynikającymi z praktyki administracyjnej, uwzględniając przede wszystkim cel i zadanie poszczególnych elementów projektu budowlanego. Ponadto wyraźnie wskazano różnice pomiędzy elementami powiązaniem ich z poszczególnymi etapami formalno-prawnymi oraz faktem, że nie jest możliwe rozpoczęcie budowy bez kompletu czterech elementów projektu budowlanego.

Wyrażamy nadzieję, że wyniki naszej współpracy, ujęte w czytelne formuły oraz spójne rozwiązania zawarte w przedmiotowym opracowaniu, będą stanowiły dla Państwa wsparcie merytoryczne oraz narzędzie praktycznie użyteczne, a tym samym przyczynią się do ułatwienia i usprawnienia pracy na poszczególnych etapach tworzenia dokumentacji architektoniczno-budowlanej.

Komentarz i szablony są dostępne na naszej stronie internetowej: Zakres i formy projektu budowlanego – komentarz i szablony – Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (piib.org.pl)

W załączeniu: wspólne pismo DSOIA RP i DOIIB.