Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Rzeczoznawstwo

Informacja w sprawie wniosku o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego oraz dokumentowania praktyki zawodowej

Podstawa prawna

Postępowanie w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego regulowane jest ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117) oraz Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego stanowiącego załącznik do uchwały Krajowej Rady PIIB z dnia 16 października 2019 r. Nr 16/R/19 (opublikowany na stronie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa).


Art. 8b ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa stanowi, że rzeczoznawcą budowlanym może być osoba, która:

 1. korzysta w pełni z praw publicznych;
 2. posiada:
  • tytuł zawodowy magistra inżyniera, inżyniera lub inżyniera architekta,
  • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
  • co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
  • znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem;
 3. jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

Dokumenty:

Wymagane dokumenty opisane są w § 4 ust. 2 Regulaminu, który wskazuje, że do wniosku należy dołączyć:

 1. odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 2. odpis uprawnień budowlanych bez ograniczeń,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
 5. życiorys zawodowy,
 6. dowody 10-letniej praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
 7. dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne (1200 zł),
 8. dowody posiadania znaczącego dorobku praktycznego w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
 9. kartę osobową.

Ponadto do wniosku dołączyć należy:

 1. dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł – zgodnie z § 10 pkt 4 regulaminu.
 2. oświadczenia złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego, o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o zgodności złożonych wyżej wymienionych oświadczeń z prawdą, sygnowane datą i własnoręcznym podpisem.
 3. do wniosku o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych- formularz do pobrania

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735) wszelkie dokumenty powinny być składane w formie oryginału. Jednocześnie ustawodawca dopuszcza możliwość przedłożenia kopii poświadczonej przez organ, który wytworzył ten dokument lub odpisu dokumentu, jeśli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
Wzory wniosku, karty osobowej oraz zaświadczenia do dokumentowania praktyki zawodowej stanowią załączniki do wspomnianego Regulaminu w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
W toku postępowania w sprawie o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego może zachodzić również konieczność przedstawienia innych dokumentów, jeżeli Zespół Kwalifikacyjny uzna to za pomocne w ocenie spełnienia przez kandydata warunków do uzyskania ww. tytułu.

Znaczący dorobek zawodowy:

Zgodnie z art. 8b ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz § 4 ust. 2 pkt 8 Regulaminu kandydat przedkłada w formie pisemnej znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem. Kandydat może go przedstawić w sposób indywidualnie przez siebie uznany za właściwy, zgodnie z art. 75 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB znaczący dorobek praktyczny powinien obejmować twórcze osiągnięcia kandydata zgodne z posiadaną specjalnością uprawnień budowlanych i wnioskowanym zakresem rzeczoznawstwa, w szczególności:

 1. autorstwo (współautorstwo) wdrożonych do praktyki nowych prac i znaczących rozwiązań:
  • projektowych w obiektach budowlanych (w zakresie konstrukcji lub instalacji, sieci sanitarnych czy elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych), przez twórcze nowe rozwiązania lub wykorzystanie istniejących,
  • wykonawczych w realizacji obiektów budowlanych dotyczących zastosowania nowoczesnych technologii i metod organizacji robót,
  • badawczo-technicznych związanych z modernizacją technologii w robotach budowlanych, wdrożeniu produkcji nowych wyrobów budowlanych o podwyższonej jakości, materiałowo i energooszczędnych,
  • patentowych w formie wynalazków lub wzorów użytkowych w dziedzinie i zakresie specjalności uprawnień budowlanych oraz wnioskowanego rzeczoznawstwa budowlanego,
  • innych, związanych z wnioskowaną specjalnością i zakresem rzeczoznawstwa, które wg kandydata stanowią jego znaczący dorobek praktyczny.
 2. publikacje osiągnięć badawczo-wdrożeniowych w specjalistycznych czasopismach naukowo-technicznych lub w referatach, wygłoszonych na konferencjach bądź seminariach naukowo-technicznych.
 3. ustawiczne dokształcanie zawodowe i pogłębianie wiedzy specjalistycznej w zakresie objętym rzeczoznawstwem jak np.
  • zaliczone studia podyplomowe,
  • seminaria,
  • kursy specjalistyczne,
  • sposób pozyskiwania informacji technicznych (czasopisma, literatura, Internet).
 4. działalność w zakresie opracowania ocen i opinii technicznych:
  • samodzielnie,
  • współudział w zespołach rzeczoznawców.
 5. na uzyskanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego oraz jego zakres mogą mieć również wpływ inne osiągnięcia zawodowe jak np.:
  • posiadane nagrody i dyplomy,
  • specjalne wyróżnienia,
  • odznaczenia zawodowe lub państwowe.

Zgodnie z interpretacją KKK nadzory na budowach oraz sprawdzanie projektów nie wlicza się do osiągnięć w związku ze staraniem się o tytuł Rzeczoznawcy.

W stosunku do osób posiadających tytuł rzeczoznawcy właściwego stowarzyszenia naukowo-technicznego, tytuł taki traktuje się jako znaczący dorobek praktyczny. W takim przypadku wraz z dokumentami potwierdzającymi rzeczoznawstwo stowarzyszenia Kandydat składa aktualną opinię – rekomendację właściwego stowarzyszenia.

Składanie dokumentów:

Wszystkie ww. dokumenty składa się do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, która sprawdza kompletność złożonych dokumentów oraz przeprowadza z wnioskodawcą rozmowę w celu ustalenia spełnienia niezbędnych warunków do nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego oraz zakresu, w którym tytuł rzeczoznawcy może być wykonywany.

Uwagi:

Ubieganie się o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego w określonej specjalności musi być zgodne z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi.

Ponadto 10 letnia praktyka zawodowa w zakresie objętym rzeczoznawstwem powinna być odbyta po uzyskaniu uprawnień budowlanych.

Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, ul. Odrzańska 22, 50-114  Wrocław
W/w dokumenty należy składać w teczce formatu A-4.

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości 1 200,00 zł  należy wpłacać na konto:
Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Odrzańska 22, 50-114  Wrocław

BANK MILLENNIUM S.A., 81 1160 2202 0000 0000 3484 6499
z dopiskiem: opłata za postępowanie w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

Opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł  należy wpłacać w kasie Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście m. st. Warszawy lub na konto:
Urząd Dzielnicy Warszawa Śródmieście m. st. Warszawy
Nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
Dowody wniesienia w/w opłat należy dołączyć do wniosku o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego.