Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Inne oferty

Dofinansowanie prenumeraty w roku 2023

Uprzejmie informujemy, że w roku 2023 DOIIB będzie partycypowała w kosztach prenumeraty na zasadach obowiązujących w ubiegłych latach: warunkiem dofinansowania prenumeraty jest zamówienie przez Państwa indywidualnie, bezpośrednio u wydawcy, całorocznej prenumeraty jednego czasopisma wybranego z listy zamieszczonej poniżej.

Refundacja przysługiwać będzie w wysokości 30% wartości faktury (wraz z kosztami przesyłki), którą otrzymają Państwo z tytułu całorocznej prenumeraty.
Warunkiem refundacji jest złożenie pisemnego wniosku, z podaniem numeru członkowskiego oraz numeru rachunku bankowego. Do wniosku należy załączyć skan lub kserokopię imiennej faktury, otrzymanej z tytułu zamówienia rocznej prenumeraty.

Wniosek należy złożyć w terminie do 31.03.2023 r.

Wykaz czasopism, których prenumerata roczna uprawnia do otrzymania refundacji:
1.   Ciepłownictwo. Ogrzewnictwo. Wentylacja (miesięcznik)
2.   Drogownictwo (miesięcznik)
3.   Gaz, Woda i Technika Sanitarna (miesięcznik)
4.   Gospodarka Wodna (miesięcznik)
5.   Informacja o Normach i Przepisach Elektrycznych (INPE) (miesięcznik)
6.   Inżynieria i Budownictwo (miesięcznik)
7.   Inżynieria Morska i Geotechnika (dwumiesięcznik)
8.   Materiały Budowlane (miesięcznik)
9.   Przegląd Budowlany (miesięcznik)
10.  Przegląd Komunikacyjny (miesięcznik)
11.  Przegląd Telekomunikacyjny (miesięcznik)
12.  Spektrum – biuletyn SEP (dwumiesięcznik)
13.  Wiadomości Projektanta Budownictwa (miesięcznik)
14.  Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie (kwartalnik)
15.  Wiadomości Naftowe i Gazownicze (miesięcznik)