Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych

Informacje na temat wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

UWAGA! Wpis na listę uprawnionych inżynierów w jednym z niemieckich landów prowadzoną przez działającą na jego obszarze izbę inżynierów budownictwa / izbę inżynierów (członkostwo w izbie nie jest warunkiem koniecznym dla dokonania wpi-su) pozwala na wykonywanie zawodu na terenie całych Niemiec.

(Stan 07.03.2009)

Wskazówki dotyczące pracy inżynierów uprawnionych do projektowania i innych uczestników procesu budowlanego w Brandenburgii

Republika Federalna Niemiec ze swoimi 16 krajami związkowymi leży w środku Eu-ropy w bezpośredniej granicy na wschodzie z Rzeczpospolitą Polską oraz Republiką Czeską. Kraj Brandenburgia położony wzdłuż Odry i Nysy ma bezpośredni kontakt z 3 polskimi województwami.
Dla inżynierów z obu regionów powstaje wiele możliwości podejmowania pracy w drugim kraju jak również możliwość współpracy transgranicznej. Polscy inżynierowie mogą zatem pracować w Brandenburgii w branży budowlanej, na przykład jako pro-jektanci obiektu przygotowujący dokumentację budowlaną oraz przy składaniu wnio-sków do właściwych władz w celu uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestora. Wymagane jest przy tym spełnienie odpowiednich kryteriów. Inżynier musi być prze-de wszystkim uprawniony do projektowania w kraju Brandenburgia. Poniższe wska-zówki mają na celu pomóc zagranicznym inżynierom w podejmowaniu działalności w Brandenburgii.
( Uwaga! Poniższe dane mają charakter wyłącznie informacyjny, nie zastępują urzę-dowej wersji przytoczonego prawa! Nie odpowiadamy za nieprawidłową interpretację podanych informacji)

Podstawową regulacja prawną w Brandenburgii w zakresie budownictwa jest Brandenburska Ustawa Prawo Budowlane (dalej w tekście BbgBO). Obecnie obowiązu-je wersja z 17.09.2008 (fragment ustawy zostały omówione poniżej).

Budowa, zmiana oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów budowlanych jak rów-nież innych obiektów i budów wymagają zasadniczo uzyskania pozwolenia na budowę ( § 54 BbgBO). Nie mniej jednak § 55 ust. BbgBO podaje ogólne zasady i katalog przedsięwzięć budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Są to na przykład: małe budynki, garaże, szklarnie, altany ogrodowe, budynki gospodarcze, spiżarnie, wiaty, urządzenia reklamowe, itd.; konkretne przypadki są opisane w § 55 BbgBO. §§ 56 BbgBO opisuje ważne szczegóły procedur nadzoru budowlanego do-tyczących obiektów wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.
W celu przygotowania, nadzoru i wykonawstwa inwestycji budowlanej inwestor musi powołać odpowiednie osoby jako uczestników procesu budowlanego (§ 47 ust. 1 zd. BbgBO). Wymagania wobec tych osób wynikają z §§ 46 ff BbgBO.
Urząd Nadzoru budowlanego decyduje o udzieleniu pozwolenia na budowę zgodnie z § 62 ust. 1 zd. 1 BbgBO tylko na pisemny wniosek inwestora (wniosek pozwolenie na budowę). Wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty (dokumentacja budowlana) (§ 68 ust. 2 BbgBO). Odnośne szczegóły reguluje Brandenburskie rozporządzenie o dokumentacji budowlanej (BbgBauVorlV), obecna wersja z 23.03.2005.

W celu opracowania dokumentacji budowlanej musi zostać powołany projektant obiektu, który potrafi zgodnie z wiedzą i doświadczeniem przygotować i nadzorować dane przedsięwzięcie budowlane i który jest odpowiedzialny za kompletność i jakość swojego projektu oraz potwierdzi, że projekt jest zgodny z przepisami publiczno-prawnymi (§ 48 ust. 1 zd. 1 i 3 BbgBO).
Ważne jest, żeby opracowywanie dokumentacji budowlanej w celach budowy, zmia-ny lub zmiany sposobu użytkowania budynków wykonane było przez projektanta po-siadającego uprawnienia do projektowania (§ 48 ustęp. 4 BbgBO).
Zgodnie z 48 ust. 4 BbgBO do projektowania uprawniona jest osoba, która:
1. ukończyła wyższą szkołę zawodową o kierunku architektura, budownictwo lą-dowe , inżynieria,
2. następnie odbyła co najmniej dwuletnią praktykę zawodową przy projektowa-niu obiektów,
3. posiada wystarczającą wiedzę z zakresu prawa publicznego, a zwłaszcza prawa budowlanego, produktów budowlanych i prawa dotyczącego projekto-wania,
4. jest wpisana na listę architektów lub inżynierów uprawnionych do projektowa-nia prowadzoną przez odpowiednia izbę.
Te wymagania obowiązują zwłaszcza inżynierów uprawnionych do projektowania z kraju Brandenburgia.

Osoby, które zdobyły swoje kwalifikacje nie na terenie Niemiec, lecz za granicą, są uprawnione do projektowania w Brandenburgii, jeśli ich kwalifikacje zawodowe zo-staną uznane za równorzędne zgodnie z obowiązującymi wytycznymi (§ 48 ust. 4 BbgBO).
W kraju Brandenburgia postępowanie sprawdzające kwalifikacje zawodowe (n.p.dla inżynierów z Polski i Czech) przeprowadza Brandenburska Izba Inżynierów ( BBIK). W wyniku takiego postępowania inżynier z zagranicy otrzymuje zaświadczenie Brandenburskiej Izby Inżynierów o posiadanych uprawnieniach (§ 48 Abs. 5 BbgBO). Posiadając takie zaświadczenie inżynier może wykonywać działalność wymagającą uprawnień do projektowania bez dodatkowego sprawdzania przez urzędy budowlane, a w szczególności sporządzać dokumentację budowlaną będącą elementem po-zwolenia na budowę.

Inżynier z uprawnieniami do projektowania spoza Republiki Federalnej Niemiec ( tak zwani „ zagraniczni inżynierowie z uprawnieniami do projektowania”) musi zwrócić uwagę na jeszcze inne istotne sprawy. Reguluje je Brandenburska Ustawa o zawodzie inżyniera ( zwana dalej w tekście BbgIngG) w § 18 wydania z 15.07.2008:
Osoby, które nie mają stałego miejsca zamieszkania ani nie osiedliły się na terenie Republiki Federalnej Niemiec, a
1. spełniają kryteria określone w § 48 ust. 4 punkt 2 lub punkt 4 Brandenburskiej Ustawy Budowlanej, i
2. nie są wpisane na listy inżynierów z uprawnieniami do projektowania prowa-dzone przez jedną z niemieckich izb inżynierów, i
3. po raz pierwszy chcą świadczyć usługi jako inżynier posiadający uprawnienia do projektowania (zagraniczni inżynierowie z uprawnieniami budowlanymi) na terenie Brandenburgii , zostają wpisani na listę zagranicznych inżynierów z uprawnieniami do projektowania. Stosuje się odpowiednio zastosować § 16 ust. 2 i 3.

Wynika z tego, że projektanci z zagranicy, a wiec inżynierowie z zagranicy posiada-jący uprawnienia do projektowania, którzy chcą podjąć działalność zawodową w Brandenburgii:
– potrzebują dokumentu wydanego przez Brandenburską Izbę Inżynierów, potwier-dzającego prawo do korzystania z uprawnień projektowych na terenie Brandenburgii (§ 48 ust. 5 BbgBO), i
– muszą zostać wpisani na listę zagranicznych inżynierów uprawnionych do projek-towania prowadzoną przez Brandenburską Izbę Inżynierów (& 18 BbgIngG)
Za dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe i wpisanie na listę Brandenbur-skiej Izby inżynierów należy wpłacić roczną opłatę administracyjną a w wysokości 60 euro.

Należy zwrócić uwagę, że zagraniczni inżynierowie z uprawnieniami do projektowa-nia muszą przestrzegać określonych obowiązków zawodowych. Obowiązki zawodo-we wynikają z § 24 BbgIngG:
1. Inżynierowie posiadający uprawnienia do projektowania muszą wykonywać swój zawód sumiennie, z uwzględnieniem powszechnie uznanych reguł i zgodnie z wiedzą techniczną. Inżynierowie muszą postępować zgodnie z ety-ką zawodową.
2. Są w szczególności zobowiązani do:
– dokształcania się w zawodzie i dowiadywania się na bieżąco o obowiązujących zasadach dotyczących wykonywania zawodu,
– ochrony interesów zleceniodawcy i zachowania jego tajemnicy handlowej i fir-mowej
– zwracania uwagi, aby podczas wykonywania zawodu życie, zdrowie osób trze-cich jak również sprawy ochrony środowiska i znaczących dóbr materialnych nie były zagrożone.
– wystarczającego ubezpieczenia się – w przypadku prowadzenie na własną od-powiedzialność działalności na rzecz innych – od niebezpieczeństw cywilnych, wynikających wyłącznie z zakresu pracy zawodowej zgodnie z § 23 BbgIngG, odpowiednio do zakresu i rodzaju wykonywanych czynności zawodowych i na żą-danie Izbie Inżynierów wykazania posiadania takiego ubezpieczenia,
– koleżeńskiego zachowywania się wobec współpracowników i pracowników, a także podczas współpracy z przedstawicielami innych zawodów i izb zawodowych
– zaniechania działań w celu konkurencji, które naruszają obowiązujące prawo i dobre obyczaje
– uczestniczenia tylko w „konkursach” opartych na uczciwych regułach i zasadach fairplay i dających szanse równego współzawodnictwa
– podpisywania tylko takich planów, projektów, dokumentów budowlanych i opinii, które sami wykonywali lub które zostały wykonane pod ich kierownictwem lub na ich odpowiedzialność.

Dalszych informacji dotyczących wykonywania działalności inżyniera z uprawnienia-mi do projektowania w kraju chętnie udzieli Państwu:
Brandenburgische Ingenieurkammer/Brandenburska Izba Inżynierów
Schlaatzweg 1, 14473 Potsdam
Tel. 0049. 331 / 743 18.0, Fax 0049. 331 / 743 18.30

Strona internetowa: www.bbik.de
Mail: info@bbik.de