Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Obwodowe Zespoły Członkowskie

UCHWAŁA Nr 90/R/2022
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 21.06.2022 r.
w sprawie organizacji statutowej działalności delegatów na Okręgowe Zjazdy i członków DOIIB w swoich obwodach wyborczych.


Działając na podstawie Art. 19 ust. 1 pkt 1) Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117), Statutu PIIB oraz §2 pkt 13 i §5 pkt 1.4 Regulaminu okręgowych rad PIIB, Okręgowa Rada DOIIB uchwala następujące zasady dobrowolnej, statutowej działalności delegatów na Okręgowe Zjazdy oraz członków DOIIB w swoich obwodach wyborczych:


§ 1
Cele i zasady organizacyjne działalności w obwodach wyborczych.

 1. Statutowa działalność członków DOIIB w swoich Obwodach Wyborczych jest prawem każdego członka. Działalność ta jest dobrowolna i ma charakter pracy społecznej.
 2. W Obwodach Wyborczych DOIIB, w kadencji 2022-2026, mogą być powoływane Obwodowe Zespoły Członkowskie jako zespoły pomocnicze Okręgowej Rady DOIIB w celu stworzenia możliwości aktywnego działania delegatów na Zjazdy oraz innych członków DOIIB na terenie swoich obwodów wyborczych.
 3. Obwodowe Zespoły Członkowskie (OZC) mogą mieć charakter stały lub doraźny i powoływane są uchwałą przez Okręgową Radę (OZC o charakterze stałym) lub przez Prezydium Okręgowej Rady DOIIB (OZC o charakterze doraźnym) na pisemny wniosek grupy co najmniej 3 członków z danego obwodu wyborczego, wśród których jest przynajmniej jeden delegat na Okręgowy Zjazd DOIIB.
 4. W jednym obwodzie wyborczym może działać tylko jeden stały OZC. Doraźne OZC mogą być powoływane – do realizacji konkretnego przedsięwzięcia – w tych obwodach wyborczych, w których nie powołano stałego OZC.
 5. Wniosek o powołanie zespołu musi zawierać skład zespołu, jego Przewodniczącego i stosowne oświadczenia, a w przypadku OZC o charakterze doraźnym również datę zakończenia działalności. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Przewodniczącym zespołu może być wyłącznie jeden z delegatów na Zjazdy DOIIB w kadencji 2022-2026.
 6. Jeśli wniosek zawiera podpisy wszystkich delegatów na Zjazdy DOIIB z danego obwodu wyborczego, to jest kierowany na najbliższe posiedzenie Prezydium (OZC o charakterze doraźnym) lub Okręgowej Rady DOIIB (OZC o charakterze stałym) w celu podjęcia uchwały o powołaniu Obwodowego Zespołu Członkowskiego.
 7. W przypadku podpisania wniosku przez część delegatów, informowani są o nim skutecznie pozostali delegaci z tego obwodu wyborczego, którzy mogą zgłosić swoje przystąpienie do zespołu. Jeśli w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia nie wpłynie wniosek o uzupełnieniu składu osobowego zespołu, to złożony wcześniej wniosek jest kierowany na posiedzenie Prezydium (OZC o charakterze doraźnym) lub Okręgowej Rady DOIIB (OZC o charakterze stałym).
 8. Sprawy sporne dotyczące powoływania OZC, uzgadniania ich składu osobowego oraz ich działania rozstrzyga w imieniu Okręgowej Rady DOIIB Tomasz Stojewski, upoważniony członek Okręgowej Rady DOIIB, który udziela także bezpośredniej pomocy w organizacji działalności OZC.
 9. Jest możliwe wspieranie organizacyjne doraźnych działań, dowolnej grupy członków w tych obwodach wyborczych, w których nie powstaną OZC. Wnioski w tej sprawie należy kierować do upoważnionego przedstawiciela Okręgowej Rady DOIIB, o którym mowa w pkt 8 niniejszego paragrafu.
 10. Wskazane jest wspólne działania OZC z kilku obwodów wyborczych.

§ 2
Zakres działalności.

 1. Do zakresu działalności Odwodowych Zespołów Członkowskich należą w szczególności:
  a) przekazywanie aktualnych informacji o działalności DOIIB i sprawach dotyczących aktualnego stanu prawnego z dziedziny budownictwa członkom DOIIB w swoim obwodzie wyborczym,
  b) organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, oraz innych promujących środowisko inżynierów budownictwa na Dolnym Śląsku,
  c) reprezentowanie interesów członków obwodu wyborczego przed Okręgową Radą DOIIB,
  d) współdziałanie z Komisją Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Członków DOIIB w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków Izby w swoim obwodzie wyborczym,
  e) współdziałanie ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w swoim obwodzie wyborczym w promocji środowiska inżynierów budownictwa i ochronie jego interesów zawodowych,
  f) działania o charakterze samopomocowym, integracyjnym, kulturalnym i sportowym wśród członków DOIIB w obwodzie wyborczym,
  g) promowanie Konkursu Inżynier Roku DOIIB w swoim obwodzie wyborczym i zgłaszanie kandydatów do Konkursu Inżynier Roku DOIIB.
 2. Przewodniczący ani żaden z członków Obwodowego Zespołu Członkowskiego nie jest upoważniony do reprezentowania DOIIB przed władzami państwowymi, samorządowymi ani przed innymi instytucjami. Interesy wszystkich członków DOIIB przed tymi organami reprezentuje Przewodniczący Okręgowej Rady lub upoważniony przez niego członek Prezydium Okręgowej Rady.

§ 3
Koszty działalności.

 1. Działalność OZC będzie wspierana finansowo przez Okręgową Radę DOIIB w ramach środków przewidzianych w budżecie na ten cel. Za wydatkowanie środków odpowiada Skarbnik i Przewodniczący Okręgowej Rady.
 2. W pierwszej kolejności możliwe jest finansowanie działalności szkoleniowej i edukacyjnej, wnioskowanej przez OZC, przy czym rozdział tych środków zależeć będzie od możliwości budżetowych Izby i ilości członków w obwodzie wyborczym.
 3. Wsparcie finansowe obejmuje przede wszystkim: koszt wynajęcia sali na szkolenie i wynagrodzenie wykładowcy. Członkom OZC nie przysługują zwroty kosztów podróży i ekwiwalent za pracę na rzecz OZC.
 4. Za pracę członków OZC bezpośrednio na rzecz organów DOIIB możliwe jest wypłacenie ekwiwalentu na wniosek upoważnionego członka Okręgowej Rady, o którym mowa w §1 pkt 8, któremu podlega działalność OZC. W takich przypadkach będą miały zastosowanie postanowienia określone w Zasadach Gospodarki Finansowej PIIB i DOIIB.
 5. W przypadku wpłynięcia wielu wniosków z różnych OZC o wsparcie finansowe – o udzieleniu wsparcia i jego wysokości decydować będzie kolejność złożenia wniosków i charakter inicjatywy. Promowane będą też wnioski OZC korzystających ze wsparcia po raz pierwszy lub rzadziej niż inne OZC.
 6. Działalność integracyjna OZC jest wspierana organizacyjnie przez Okręgową Radę DOIIB.

§ 4
Postanowienia końcowe.

 1. Pracami OZC kieruje jego Przewodniczący, który informuje pisemnie Okręgową Radę DOIIB o wszelkich podejmowanych przedsięwzięciach, wskazując ich cel, miejsce, czas, formę, uczestników i przewidywane koszty.
 2. Po realizacji przedsięwzięcia, Przewodniczący OZC przedkłada Okręgowej Radzie DOIIB pisemną informację o przebiegu i realizacji przedsięwzięcia, w terminie 30 dni od jego zakończenia. Na koniec każdego roku kalendarzowego Przewodniczący OZC przedkłada Okręgowej Radzie DOIIB informacje z działalności Zespołu.
 3. OZC może być rozwiązywane uchwałą przez Okręgową Radę DOIIB na wniosek złożony przez przynajmniej jednego delegata na Zjazdy lub grupy 3 członków DOIIB z danego obwodu wyborczego lub przez Przewodniczącego OZC. Przed podjęciem uchwały o rozwiązaniu OZC, upoważniony członek Okręgowej Rady, o którym mowa w §1 pkt 8, prowadzi postępowanie wyjaśniające, mające na celu ustalenie czy wniosek o rozwiązanie OZC jest zasadny.
 4. W przypadku naruszania przez członków OZC zasad Statutu PIIB i postanowień niniejszej uchwały, Przewodniczący Okręgowej Rady lub upoważniony członek Okręgowej Rady, o którym mowa w §1 pkt 8 zawiesza działalność OZC do czasu najbliższego posiedzenia Okręgowej Rady DOIIB, informując o tym Przewodniczącego i członków zawieszonego OZC. Przewodniczący Okręgowej Rady składa w takim przypadku wniosek do Okręgowej Rady DOIIB o podjęcie uchwały o rozwiązaniu OZC, przedstawiając stosowne uzasadnienie.
 5. Każdemu członkowi OZC przysługuje prawo rezygnacji z udziału w pracach zespołu. Rezygnację należy zgłosić Przewodniczącemu OZC, który wystąpi do Okręgowej Rady DOIIB z wnioskiem o zmianę składu OZC.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w pracach zespołu przez Przewodniczącego (delegata na Zjazdy), przewodniczącym OZC zostaje inny delegat wybrany przez członków OZC. W razie gdy w danym obwodzie wyborczym nie może zostać przewodniczącym delegat na Zjazdy, OZC podlega rozwiązaniu.
 7. Zmiany w składzie OZC następują zawsze na wniosek, w drodze uchwały Okręgowej Rady DOIIB.
 8. Udział w OZC ustaje z powodu wygaśnięcia członkostwa w izbie, a także w przypadku zawieszenia w prawach członka izby.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejsza uchwałą, mają zastosowanie uchwały Krajowych Zjazdów PIIB i uchwały Zjazdów DOIIB.

§ 5


Traci moc Uchwała Rady DOIIB nr 51/R/20118 z dnia 27.04.2018 r. z późn. zmianami (Uchwała nr 91/R/2018 z dnia 21.06.2018 r., Uchwała nr 15/R/2019 z dnia 21.02.2019 r.).


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.