Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

STUDIA PODYPLOMOWE NA SGGW W WARSZAWIE – REKRUTACJA DO 30.09.2022

Katedra Geotechniki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zaprasza na studia podyplomowe „Projektowanie geotechniczne” edycja XIV.

Studia podyplomowe adresowane są do kadry zawodowej z wykształceniem wyższym, która chce podnieść swoje kwalifikacje poprzez rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie projektowania geotechnicznego według zasad podanych w Eurokod 7.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów głównie kierunków budownictwo i inżynieria środowiska.

Tematyka studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:
• Podstawy prawne projektowania geotechnicznego
• Metodyka i interpretacja badań laboratoryjnych
• Metodyka i interpretacja badań terenowych
• Dobór parametrów i obliczenia geotechniczne
• Projektowanie geotechniczne fundamentów bezpośrednich
• Projektowanie geotechniczne fundamentów palowych
• Projektowanie geotechniczne konstrukcji oporowych
• Projektowanie geotechniczne nasypów i wykopów
• Ocena bezpieczeństwa obiektów budowlanych i ich wpływu na środowisko
• Seminaria dyplomowe

Więcej informacji http://kg.sggw.pl/stud14/studia.htm

W tym roku rekrutacja odbywa się poprzez system IRK SGGW: https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/ Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym w DOIIB Regulaminem dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego, każdy członek Izby na zasadach opisanych w tym regulaminie, ma prawo do dofinansowania różnych form doskonalenia zawodowego, w tym również studiów podyplomowych na kierunkach związanych z wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW DOIIB – Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (piib.org.pl)