Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW DOIIB

 

§ 1

Podstawowe formy doskonalenia zawodowego organizowane przez DOIIB w postaci jednodniowych szkoleń są dla jej członków bezpłatne. W pozostałych przypadkach np. wyjazdów na targi, uczestnictwa w wycieczkach technicznych, wielodniowych kursach, prenumerata czasopism itp. może być wymagana częściowa odpłatność.

§ 2

1) Członkowie DOIIB mogą ubiegać się o dofinansowanie bądź w szczególnych przypadkach o częściową refundację kosztów, indywidualnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżyniera budownictwa.
2) Dofinansowanie obejmuje różne formy doskonalenia zawodowego (szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje krajowe i zagraniczne itp.) związane z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz naukę języków obcych organizowaną przez podmioty zewnętrzne, z wyjątkiem uzupełniających studiów inżynierskich i magisterskich oraz studiów doktoranckich.
3) Z dofinansowania indywidualnego może być wyłączone doskonalenie zawodowe, którego tematyka pokrywa się z tematyka doskonalenia zawodowego organizowanego przez Izbę.
4) Członkowie DOIIB mogą ubiegać się o dofinansowanie prenumeraty czasopism z listy PIIB w wysokości do 30% kosztów prenumeraty rocznej.
5) Członkowie DOIIB mogą uczestniczyć, za zgodą Przewodniczącego Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego DOIIB, w szkoleniach organizowanych przez inne Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa, bezpłatnych dla członków tych izb. Koszty takich szkoleń, na wniosek zainteresowanego członka, ponosi DOIIB. Koszty te nie są wliczane do kwoty maksymalnego indywidualnego dofinansowania, o której mowa w § 7 ustęp 2). Jeżeli Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wymaga od swoich członków częściowej odpłatności za szkolenie wówczas zainteresowany partycypuje w kosztach szkolenia na takich samych zasadach, jak członkowie danej izby.

§ 3

1. Dofinansowanie lub częściową refundację kosztów członek DOIIB może otrzymać w wysokości nie przekraczającej 50 % kosztów uczestnictwa w danej formie szkolenia lub w nauce języków obcych. Kwota dofinansowania lub refundacja kosztów w danym roku kalendarzowym nie może przekraczać kwoty ustalonej przez Radę DOIIB.
2. Dofinansowanie prenumeraty czasopism, o których mowa w §2 pkt. 4, przysługuje członkowi DOIIB niezależnie od innych form dofinansowania.

§ 4

1) W celu otrzymania dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego lub nauki języka obcego należy złożyć wniosek zawierający następujące informacje:
a) Imię i nazwisko, numer członkowski, adres zamieszkania i dane kontaktowe członka DOIIB, ubiegającego się o dofinansowanie,
b) Dane dotyczące organizatora doskonalenia zawodowego lub kursu językowego,
c) Dane zawierające datę/daty, miejsce i tematykę formy doskonalenia zawodowego oraz dokument potwierdzający koszty uczestnictwa w danej formie doskonalenia zawodowego lub kursu językowego.
2) Wniosek powinien być złożony przed rozpoczęciem doskonalenia zawodowego lub kursu językowego do Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego DOIIB.

§ 5

1) Po rozpatrzeniu złożonego wniosku zgodnie z Regulaminem Komisji ustawicznego doskonalenia zawodowego zostanie przyznana promesa lub odmowa przyznania dofinansowania do kosztów doskonalenia zawodowego.
2) Komisja odmówi przyznania dofinansowania w szczególności, gdy:
– wniosek złoży zawieszony w prawach członek izby,
– wniosek złoży członek izby, który w danym roku wykorzystał już maksymalną kwotę dofinansowania ustaloną przez Radę DOIIB,
– przekroczony został limit środków budżetowych przeznaczonych na dofinansowania,
– przedmiot szkolenia, kursu nie ma bezpośredniego związku z wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa.

§ 6

Wypłata dofinansowania lub częściowej refundacji kosztów nastąpi po przedstawieniu przez beneficjenta faktury VAT lub rachunku, jeżeli organizator nie jest płatnikiem podatku VAT, obciążającej DOIIB w wysokości kwoty przyznanej w promesie. Faktura musi zawierać informacje o osobie, która uczestniczyła w doskonaleniu zawodowym (co najmniej imię i nazwisko) oraz informację pozwalającą na identyfikację szkolenia, konferencji, seminarium, kursu językowego itp., którego dotyczy. Faktura może również obejmować grupę osób, z ich niezbędnymi danymi.

§ 7

1) Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ustala, że w roku 2011 maksymalna kwota indywidualnego dofinansowania lub częściowej refundacji kosztów uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego, w tym udziału w rekomendowanych konferencjach i w nauce języków obcych nie może przekraczać kwoty 500 zł (słownie pięćset zł).
2) Kwota maksymalnego indywidualnego dofinansowania o której mowa w ust. 1 będzie ustalana uchwałą Rady DOIIB na każdy następny rok kalendarzowy.

§ 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.01.2011 r.

 

UWAGA!

Kwota maksymalnego indywidualnego dofinansowania w roku 2023 wynosi 600 złotych.