Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

RELACJE ZAWODOWE INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA I ARCHITEKTÓW W KONTEKŚCIE PROJEKTOWANYCH USTAW O ZAWODZIE INŻYNIERA BUDOWNICTWA I O ZAWODZIE ARCHITEKTA

Koleżanki i Koledzy Inżynierowie, 

 

od kilku miesięcy prowadzone są intensywne prace nad ustawami: o architektach, o inżynierach budownictwa oraz przepisami wprowadzającymi ustawę o architektach a także ustawę o inżynierach budownictwa. Ostateczny kształt tych ustaw zadecyduje jakie będziemy mieli warunki wykonywania naszego zawodu w kolejnych latach, a może i dziesiątkach lat. W środowisku obu zainteresowanych grup zawodowych, tzn.: architektów i inżynierów toczą się dyskusje na temat naszych wzajemnych relacji zawodowych, przyszłych kompetencji i zależności. Narasta wzajemne oskarżanie się o próbę przywłaszczenia sobie jak największych praw. 

 

Zwracam się do Was z prośbą,  abyście zapoznali się z dotychczasowymi pracami w tym temacie, uwagami do poszczególnych ustaw przesłanymi do ministerstwa, a także komentarzami osób, które wiedzą na ten temat więcej od przeciętnego inżyniera. 

 

Odwiedźcie:

– stronę internetową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – w zakładce „Aktualności” są zamieszczane artykuły mówiące o toczącej się sprawie, 

– stronę internetową Izby Architektów – zakładka „Komisji ds. Legislacji”, a w niej stanowiska Krajowej Rady Izby Architektów RP.

Z tego miejsca zapraszam również do zapoznania się z dyskusją prowadzoną na Facebooku w grupie „Sensowna Praca dla Inżynierów Budownictwa”, a także z inicjatywą odnośnie wspólnego stanowiska. Szersza dyskusja w tym temacie toczy się również na Facebooku PIIB oraz Izby Architektów RP.

 

Proszę o zapoznanie się z następującymi materiałami zamieszczonymi poniżej – w plikach do pobrania:

– projekt ustawy o zawodzie architekta

– projekt ustawy o zawodzie inżyniera budownictwa

– projekt ustawy wprowadzającej ww. ustawy

– stanowisko PIIB w sprawie ustaw o zawodzie architekta oraz ustawy o zawodzie inżyniera budownictwa

– pismo Izby Architektów do Ministra Artura Sobonia

– artykuł kolegi Andrzeja Falkowskiego – Przewodniczącego Komisji Prawno Regulaminowej Rady Krajowej PIIB oraz członka Zespołu ds. Przygotowania Reformy Procesu Budowlanego przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju

– artykuł dr hab. Joanny Smarż, Głównego Specjalisty Krajowego Biura PIIB

– interpelacja nr 27633 Posła RP Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza do Ministra Inwestycji i Rozwoju.

 

Janusz Szczepański

Przewodniczący Rady

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Załączniki