Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PO OGRANICZONE UPRAWNIENIA ARCHITEKTONICZNE DO IZBY ARCHITEKTÓW

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 5 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, wynikającym z przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, z dniem 10 sierpnia 2014 r. ulegają zmianie zasady przynależności do Izby Architektów RP oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Jeśli inżynier budowlany, posiadający ograniczone uprawnienia w specjalności architektonicznej, nadane po 1 stycznia 1995 r. będzie chciał je wykonywać w praktyce, będzie zobowiązany do wstąpienia do izby architektów. 

Obecnie, po wejściu w życie ustawy deregulacyjnej,  ograniczone uprawnienia w specjalności architektonicznej inżynierom budownictwa nie będą nadawane przez izbę inżynierów budownictwa lecz przez izbę architektów, gdyż ustawowy podział przynależności do poszczególnych izb jest tożsamy z zakresem nadawania uprawnień budowlanych i odpowiada zakresowi nadzoru poszczególnych izb nad wykonywaniem zawodu przez ich członków. Inną ważną sprawą jest próba dodatkowego ograniczenia tych już ograniczonych uprawnień do tzw. terenu zabudowy zagrodowej.

 

Jak będzie w praktyce stosowana nowa ustawa przez izbę architektów w odniesieniu do inżynierów budownictwa o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, którzy zechcą  uzyskać ograniczone uprawnienia  w specjalności architektonicznej do projektowania w ograniczonym zakresie pokaże czas. Z pewnością ukażą się niebawem stosowne informacje w tej sprawie.

 

W załączeniu zawarte są 3 stanowiska Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Andrzeja Rocha Dobruckiego w tej sprawie, które można też znaleźć na stronie internetowej PIIB.