Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH TECHNICZNO- BUDOWLANYCH W OBSZARZE DROGOWNICTWA

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało dwa rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. (Dz. U. poz. 329 i  Dz. U. poz. 331), zmieniające wcześniejsze rozporządzenia, a dotyczące warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, drogowe obiekty inżynierskie oraz ich usytuowanie. Oba rozporządzenia wprowadzają dość istotne zmiany w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych w obszarze drogownictwa. 

Pierwsza z nich dotyczy stosowania na drogach publicznych przekroju 2+1 z fizycznym rozdzieleniem przeciwnych kierunków ruchu oraz uregulowania kwestii projektowania dodatkowych pasów ruchu do wyprzedzania. 

Druga dotyczy kompleksowego unormowania i uproszczenia kwestii projektowania konstrukcji nawierzchni jezdni dróg publicznych. Uchyleniu ulegają załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia, natomiast modyfikacji ulega załącznik nr 6. Nowelizacja wymagań w zakresie konstrukcji nawierzchni jezdni ma na celu przede wszystkim likwidację ograniczeń w stosowaniu na drogach publicznych najnowszych rozwiązań w zakresie projektowania tych konstrukcji, uwzględniając postęp techniczny i technologiczny.

Trzecią grupę regulacji stanowią zmiany o charakterze porządkowym i uszczegółowiającym obowiązujące przepisy techniczno-budowlane (m. in. regulacje dotyczące: zależności pomiędzy klasą a kategorią drogi publicznej – tzw. otwarcie katalogu klas, szerokości pasów drogowych, dodatkowych jezdni, służących obsłudze terenów przyległych do pasa drogowego, itp.).

Rozporządzenia weszły w życie 25 marca 2015 r. Przepisy dotychczasowe będą miały nadal zastosowanie dla inwestycji drogowych, dla których przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzeń został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a także odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, lub też zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych, w przypadku, gdy nie jest wymagana decyzja o pozwoleniu na budowę lub decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Informacja ta opracowana jest na podstawie pisma otrzymanego z Departamentu Dróg i Autostrad Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, podpisanego przez Pana Grzegorza Kuczaja (www.mir.gov.pl ).

Z tekstami obu rozporządzeń można się zapoznać m.in. po zalogowaniu się do Serwisu Budowlanego ABC Wolters Kluwer, dostępnego dla członków izby na stronie internetowej PIIB oraz DOIIB.