Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZMIANA ZASAD DOFINANSOWANIA PRENUMERATY CZASOPISM FACHOWYCH W 2019 ROKU

Uprzejmie informujemy, że począwszy od roku 2019 zmianie ulegną zasady dofinansowania prenumeraty wybranych przez Państwa czasopism.
Do 2018 roku DOIIB zamawiała dla Państwa i pokrywała koszty zakupu i przesyłki wybranego przez Państwa czasopisma za pierwsze cztery miesiące w roku. Pozostałe numery mogli Państwo zamówić indywidualnie, na swój koszt, bezpośrednio u Wydawcy na wynegocjowanych przez Izbę preferencyjnych warunkach.

 

Począwszy od roku 2019 DOIIB nadal będzie partycypowała w kosztach prenumeraty, ale tylko pod warunkiem zamówienia przez Państwa indywidualnie, bezpośrednio u wydawcy, całorocznej prenumeraty jednego czasopisma wybranego z listy zamieszczonej poniżej. Refundacja przysługiwać będzie w wysokości 30% wartości faktury (wraz z kosztami przesyłki), którą otrzymają Państwo z tytułu całorocznej prenumeraty.

 

Warunkiem refundacji jest złożenie pisemnego wniosku, z podaniem numeru członkowskiego oraz numeru rachunku bankowego. Do wniosku należy załączyć skan lub kserokopię imiennej faktury, otrzymanej z tytułu zamówienia rocznej prenumeraty. Wniosek należy złożyć w terminie do 31.03.2019 r.

 
Wykaz czasopism, których prenumerata roczna uprawnie do otrzymania refundacji:
1.  Ciepłownictwo. Ogrzewnictwo. Wentylacja (miesięcznik)
2.  Drogownictwo (miesięcznik)
3.  Gaz, Woda i Technika Sanitarna (miesięcznik)
4.  Gospodarka Wodna (miesięcznik)
5.  Informacja o Normach i Przepisach Elektrycznych (INPE) (miesięcznik)
6.  Inżynieria i Budownictwo (miesięcznik)
7.  Inżynieria Morska i Geotechnika (dwumiesięcznik)
8.  Materiały Budowlane (miesięcznik)
9.  Przegląd Budowlany (miesięcznik)
10. Przegląd Komunikacyjny (miesięcznik)
11. Przegląd Telekomunikacyjny (miesięcznik)
12. Spektrum – biuletyn SEP (dwumiesięcznik)
13. Wiadomości Projektanta Budownictwa (miesięcznik)
14. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie (kwartalnik)
15. Wiadomości Naftowe i Gazownicze (miesięcznik)

 

Wykaz kosztów rocznej prenumeraty ww. czasopism na rok 2019 oraz warunki, które należy spełnić, aby zamówić prenumeratę na warunkach preferencyjnych dla członków DOIIB znajdują się w pliku do pobrania.