Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZMIANA ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE.

Informujemy, że od 19.09.2020 r. obowiązuje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 1608).

Zachęcamy do zapoznania się z treścią rozporządzenia: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001608/O/D20201608.pdf