Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPROSZENIE INŻYNIERÓW DO SKŁADANIA OFERT

Dolnośląski Urząd Wojewódzki zamierza przeprowadzić zamówienie pn. „Weryfikacja oszacowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (ewentualnych) strat w infrastrukturze komunalnej  jest w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych w roku 2015 – w tym określenie wysokości strat” na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie obowiązujących regulacji wewnętrznych.
Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego znajdują się na stronie internetowej:  http://www.duw.pl/czk/usuwanie-skutkow-klesk/aktualnosci/10697,Zapytanie-ofertowe.html .