Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPROSZENIE DO PROJEKTU PN. KOMPETENCJE DLA BUDOWNICTWA

Projekt „Kompetencje dla budownictwa” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”. Projekt realizowany jest przez KDK INFO Sp. z o.o. Obecnie (od 18.10.2019 r. od godz. 8:00 do 08.11.2019 r. do godz. 16:00) trwa III runda naboru zgłoszeń do projektu pn.: “Kompetencje dla budownictwa”, nr. umowy: WND-POWR.02.21.00-00-RW15/18. Adresatami projektu są pracownicy MŚP z sektora budownictwa z całej Polski.

Celem projektu jest podniesienie do końca czerwca 2021, zgodnie z potrzebami MŚP, kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w sektorze budownictwa w następujących obszarach tematycznych:
. dekarz (PRK3)
. betoniarz-zbrojarz (PRK3)
. montowanie i rozbiórka szalunków ściennych i stropowych (PRK3)
. kierowanie projektami budowlanymi w zakresie techniczno-finansowym (PRK 6 i 7)
. sporządzanie planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (PRK 6 i 7)
. umiejętności w zakresie stosowania technologii BIM (Building Information Modelling) (PRK 6 i 7)
Rekomendowanymi formami wsparcia są szkolenia (dla PRK3) oraz studia podyplomowe (PRK 6 i 7).

Zasady naboru określa “Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.akademiabudowlana.com.pl w zakładce DO POBRANIA » Runda III.
Kontakt do Biura Projektu “Kompetencje dla budownictwa” – tel. 501 815 636