Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Zagadnienia formalne funkcjonowania ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., tzw. „specustawy drogowej” (06.08.2021, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

ZAGADNIENIA FORMALNE FUNKCJONOWANIA USTAWY Z DNIA 10 KWIETNIA 2003 R., TZW. „SPECUSTAWY DROGOWEJ”

Termin: 06.08.2021 r. (piątek), godz. 16-18

Wykładowca: mgr inż. Zbigniew Kowalski

Program szkolenia:

 1. Wstęp
  Podstawa funkcjonowania ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  tzw. „specustawy drogowej”
 2. Strony w postępowaniu
  Podmioty mogące występować o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
  Kto może wydawać decyzje ZRID
  Zakres inwestycji a nazwa zamierzenia budowlanego
 3. Czynności formalne poprzedzające uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
  Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej a zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na terenach objętych ochroną konserwatorską oraz w świetle obowiązujących przepisów o ochronie zabytków
  Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID: stałe i czasowe zajęcia działek
 4. Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
  Nabywanie nieruchomości pod drogi
  Rozpoczęcie robót budowlanych – rygor natychmiastowej wykonalności

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2021-08-06 szkolenie pt. Zagadnienia formalne funkcjonowania ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. tzw. „specustawy drogowej, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl