Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

XVII ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA PODSUMOWAŁ IV KADENCJĘ I WYBRAŁ NOWE WŁADZE

Zjazd obradował 21 kwietnia 2018 roku we Wrocławiu. Na 152 uprawnionych delegatów w Zjeździe wzięło udział 144, co dało frekwencję 95%.

Delegaci wybrali przewodniczących i członków organów statutowych DOIIB oraz delegatów na Krajowy Zjazd PIIB. I tak wybrano:

 

•    przewodniczącym Okręgowej Rady DOIIB został mgr inż. Janusz Szczepański,
•    przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej został prof. dr hab. inż. Antoni Szydło,
•    przewodniczącym Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego został dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz,
•    przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej został mgr inż. Zbigniew Wnęk,
•    Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej – Koordynatorem został mgr inż. Władysław Juchniewicz.


INFORMACJA O PRZEBIEGU XVII ZJAZDU DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

21 kwietnia bieżącego roku w Hotelu IBIS we Wrocławiu odbył się XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, kończący IV i rozpoczynający V czteroletnią kadencję naszego samorządu zawodowego. Uczestniczyło w nim 144 z 152 delegatów (frekwencja 95%).
   
Zjazd otworzył ustępujący przewodniczący Rady DOIIB Eugeniusz Hotała, który powitał wszystkich przybyłych, a szczególnie gości reprezentujących władze samorządowe, uczelnie, stowarzyszenia naukowo-techniczne i samorządy zawodowe z Polski i z zagranicy. Zjazd zaszczycili między innymi dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu – Piotr Fokczyński, przedstawiciel Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Piotr Filipowicz, przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów – Anna Kościuk, przedstawiciel JM Rektora Politechniki Wrocławskiej i dziekana Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr – Zdzisław Hejducki, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska PWr – Katarzyna Piekarska, prezes Wrocławskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – Tadeusz Nawracaj, przedstawicielka Saksońskiej Izby Inżynierów – Birgit Uhle i przedstawiciel Bawarskiej Izby Inżynierów – Klaus-Jürgen Edelhäuser.
   
Po krótkiej przerwie rozpoczęła się robocza część zjazdu. Na przewodniczącego obrad XVII Zjazdu wybrano Tadeusza Ponisza, który sprawnie poprowadził dalszą, zasadniczą część obrad. Wybrano Komisję Mandatową, która stwierdziła obecność na zjeździe 95% delegatów i zdolność Zjazdu do podejmowania uchwał i wyboru nowych władz. Następnie wybrano Komisję Wyborczą, Komisję Skrutacyjną oraz Komisję Uchwał i Wniosków.
   
Sprawozdanie Okręgowej Rady z działalności w roku 2017 przedstawił jej przewodniczący – Eugeniusz Hotała. Podkreślił, że wszystkie działania Rady DOIIB skierowane były na realizację celów przyjętych na początku obecnej kadencji czyli: dbałości o stałe podnoszenie rangi zawodu inżyniera budownictwa, ochronie interesów zawodowych członków samorządu, dbałości o należyte wykonywanie zawodu zaufania publicznego oraz działaniu na rzecz członków DOIIB. Mówił o działających w mijającej kadencji szesnastu Obwodowych Zespołach Członkowskich, które wzmacniają podmiotowość członków izby i są jedną z form integracji środowiska dolnośląskich inżynierów budownictwa. Podkreślił rolę telewizji internetowej DOIIB, której programy – transmisje ze szkoleń i ważnych dla naszego samorządu zawodowego wydarzeń, ogląda coraz więcej osób. Kończąc wystąpienie ustępujący przewodniczący podziękował wszystkim swoim współpracownikom i osobom uczestniczącym w pracach izby. Sprawozdanie Okręgowej Rady uzupełnił skarbnik izby Janusz Szczepański, który przedstawił podstawowe elementy sprawozdania finansowego, stwierdzając, że Rada DOIIB racjonalnie wydawała posiadane środki finansowe i dobrze dbała o majątek izby. Podkreślił, że kondycja finansowa DOIIB na zakończenie kadencji jest dobra.
   
Przedstawione zostały także sprawozdania pozostałych organów izby. Kazimierz Czapliński – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej przedstawił najważniejsze działania tej komisji ilustrując je danymi statystycznymi. Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – Włodzimierz Juchniewicz oraz Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Koordynator Stanisław Stojewski poinformowali o działalności kierowanych przez nich organów izby w roku 2017 i w mijającej kadencji. Anna Ficner – przewodnicza Okręgowej Komisji Rewizyjnej omówiła działania kontrolne komisji, stwierdziła, że działalność DOIIB w roku 2017 nie budzi zastrzeżeń i wystąpiła o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie DOIIB.
   
Po dyskusji dotyczącej sprawozdania Okręgowej Rady delegaci zdecydowaną większością głosów przyjęli sprawozdania wszystkich organów izby, zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz udzielili absolutorium odchodzącej Okręgowej Radzie DOIIB. Jak zwykle dyskusję wywołał projekt budżetu na rok 2018, który po wyjaśnieniach skarbnika został uchwalony w formie przedstawionej przez Radę DOIIB.
   
Po kolejnej przerwie rozpoczęła się wyborcza część zjazdu. Delegaci wybrali Janusza Szczepańskiego na przewodniczącego Okręgowej Rady DOIIB. Przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB został Antoni Szydło, Krzysztofa Schabowicza wybrano na przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego DOIIB, Zbigniewa Wnęka na przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej DOIIB oraz Władysława Juchniewicza na Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej DOIIB – koordynującego pracę pozostałych rzeczników.
   
Wybrano członków Okręgowej Rady (29 osób), Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej (13 osób), Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego (15 osób), Okręgowej Komisji Rewizyjnej (6 osób) oraz Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej (8 osób). Wybrano także 17 delegatów na zjazd krajowy.
   
Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła 20 wniosków zgłoszonych przez delegatów. W głosowaniu zdecydowano o odrzuceniu 1 wniosku i skierowaniu 7 wniosku do organów krajowych. Radę DOIIB zobowiązano do rozpatrzenia 12 wniosków.
   
Około godz. 20.00 XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy DOIIB zakończył obrady.