Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

XVII ZJAZD POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA PODSUMOWAŁ CZWARTĄ KADENCJĘ ORAZ WYBRAŁ NOWE WŁADZE

W dniach 29 i 30 czerwca 2018 roku w Warszawie obradował XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W czasie obrad podsumowano działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w czwartej kadencji i wybrano nowe władze PIIB na piątą kadencję 2018–2022.

 

XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zgromadził prawie dwustu delegatów ze wszystkich 16 izb okręgowych, reprezentujących blisko 116 tysięcy członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. W obradach wzięli również udział zaproszeni goście, wśród których byli między innymi: Artur Soboń sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Norbert Książek Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Maciej Michałowski dyrektor biura Ministra Infrastruktury oraz przedstawiciele różnych samorządów zawodowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych.

Obrady rozpoczęło wystąpienie ustępującego prezesa PIIB – Andrzeja Rocha Dobruckiego. Krótko podsumował działalność izby w 2017 roku, a także podzielił się z zebranymi swoimi przemyśleniami dotyczącymi najważniejszych wyzwań stojących przed władzami PIIB w rozpoczynającej się kadencji. Na pierwszym miejscu postawił troskę o pozycję członków izby i poszanowanie dla zawodu inżyniera budownictwa. Mówił o potrzebie upominania się o godziwe warunki pracy i płacy dla inżynierów, przy jednoczesnej dbałości o staranne wykonywanie zawodu, podnoszenie kwalifikacji oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej. Mówił również o tym, jakim problemem w wykonywaniu naszego zawodu jest brak stabilności prawnej i że samorząd skupiający prawie 116 tysięcy osób powinien mieć większy wpływ na zapisy prawne regulujące wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa, i że o ten wpływ trzeba nieustannie, konsekwentnie zabiegać.

Na przewodniczącego zjazdu delegaci wybrali Mariusza Dobrzenieckiego (Warmińsko-Mazurska OIIB). Wybrano Komisję Mandatową, która stwierdziła obecność na zjeździe ponad 96% delegatów i zdolność zjazdu do podejmowania uchwał. Następnie wybrano komisje zjazdowe: Wyborczą, Skrutacyjną oraz Uchwał i Wniosków. Uczestnicy zjazdu wysłuchali sprawozdań wszystkich organów izby, które następnie zostały zatwierdzone przez delegatów, a Krajowa Rada PIIB uzyskała absolutorium.

Tego dnia obrad wybrano także nowe władze PIIB na kadencję przypadającą na lata 2018–2022. Delegaci wybrali Zbigniewa Kledyńskiego (Mazowiecka OIIB) na prezesa Krajowej Rady PIIB. Przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej została Urszula Kallik (Śląska OIIB). Funkcję przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej będzie pełnić Krzysztof Latoszek (Mazowiecka OIIB). Pracom Krajowego Sądu Dyscyplinarnego będzie przewodniczył Marian Zdunek (Warmińsko-Mazurska OIIB), a funkcję koordynatora Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej powierzono Agnieszce Jońcy (Łódzka OIIB).

Drugi dzień obrad rozpoczął się od wręczenia Honorowych Odznak PIIB (2 złote i 1 srebrna). Wybrano także nowe składy osobowe organów statutowych: Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej. Wśród wybranych znaleźli się członkowie DOIIB. Andrzej Pawłowski i Janusz Szczepański zostali wybrani do Krajowej Rady PIIB. Anna Ficner została członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej, Eugeniusz Hotała będzie członkiem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Roma Rybiańska została wybrana do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, a Stanisław Stojewski znalazł się wśród Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej.

Tego dnia przyjęto także budżet PIIB na rok 2019 oraz dwa ważne dokumenty: „Regulamin w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa” i „Program działania PIIB w kadencji 2018-2022”.

W ostatniej części obrad delegaci zapoznali się z wnioskami zgłoszonymi podczas obrad XIII Zjazdu oraz przesłanymi przez poszczególne zjazdy okręgowe. Wnioski przyjęte przez zjazd będą rozpatrywane i realizowane przez odpowiednie organy krajowej izby.

 

Agnieszka Środek