Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

XVI KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

W dniach 23–24 czerwca bieżącego roku w Warszawie obradował XVI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 178 delegatów z izb okręgowych (frekwencja 88,56%). W obradach wzięli również udział przedstawiciele administracji państwowej, stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz samorządów zawodowych polskich i zagranicznych. Gośćmi zjazdu byli między innymi: Tomasz Żukowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, odpowiedzialny za sektor budownictwa, Jacek Szer – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Ryszard Trykosko – przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Klaus Thürriedl – sekretarz generalny Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (European Council of Engineers Chambers).

Obrady rozpoczęło wystąpienie prezesa PIIB – Andrzeja Rocha Dobruckiego, który podsumował działalność izby w 2016 roku. Mówił również o pracach nad powstającym kodeksem urbanistyczno-budowlanym, w których aktywny udział biorą członkowie naszej izby. Nawiązał do obchodzonego w tym roku piętnastolecia powstania PIIB, która przejęła od państwa nadawanie uprawnień zawodowych i w czasie swojej dotychczasowej działalności przyznała ich około 58 tysięcy.

Zjazd był okazją do wręczenia odznaczeń państwowych i branżowych. Zasłużonym członkom izby wręczono złote i brązowe krzyże zasługi oraz honorowe odznaki „Za zasługi dla budownictwa” i „Za zasługi dla drogownictwa”. Wśród wyróżnionych znaleźli się Danuta Paginowska i Andrzej Pawłowski z DOIIB, którzy zostali odznaczeni brązowymi krzyżami zasługi.

Zebrani wysłuchali także przemówień gości zjazdu. Tomasz Żukowski odczytał list ministra infrastruktury i budownictwa do uczestników obrad, a następnie wskazywał na potrzebę konstruktywnej współpracy izby i władz resortowych w tworzeniu kodeksu urbanistyczno-budowlanego i ustaw dotyczących zawodu inżyniera budownictwa. Klaus Thürriedl mówił o potrzebie „obrony” zawodu inżyniera, którego ranga spada. Spowodowane jest to ogólnoeuropejską tendencją do obniżania wymagań stawianych podczas zdobywania uprawnień budowlanych. Będąca wynikiem słabego przygotowania do zawodu gorsza jakość budownictwa, a co za tym idzie konieczność częstych napraw i remontów, jest według niektórych prominentów czynnikiem napędzającym wzrost gospodarczy (sic!).

Na przewodniczącego obrad zjazdu został wybrany Andrzej Cegielnik z Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W sprawozdawczej części zjazdu delegaci ocenili działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w 2016 roku. Zjazd przyjął zdecydowaną większością głosów sprawozdanie Krajowej Rady PIIB oraz sprawozdania pozostałych organów PIIB – Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej. Krajowa Rada uzyskała absolutorium. Przyjęto również budżet na rok 2017.

Danuta Gawęcka, przewodnicząca zespołu do spraw przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB, zapoznała uczestników zjazdu z postępami prac budowlanych przy ul. Kujawskiej 1. Przetarg na budowę wygrała firma DEKPOL, która 27 kwietnia tego roku rozpoczęła prace budowlane. Zakończenie robót jest planowane wiosną 2018 roku. Planowany koszt inwestycji wynosi około 20 milionów złotych. Wystąpienie to było częścią sprawozdania Krajowej Rady PIIB.

Drugi dzień obrad rozpoczął się od uroczystości wręczenia złotych i srebrnych odznak honorowych PIIB. Wśród odznaczonych było 4 członków DOIIB. Złote odznaki honorowe otrzymali Ryszard Babik, Rainer Bulla i Danuta Duch-Mackaniec, srebrną odznakę otrzymał Jacek Fokczyński.

W ostatniej części obrad delegaci zapoznali się z wnioskami zgłoszonymi podczas XVI Zjazdu oraz przesłanymi przez poszczególne zjazdy okręgowe. Wnioski przyjęte przez zjazd będą procedowane przez odpowiednie organy izby. Jednym z wniosków była propozycja dotycząca zmian w statucie, które miały zakazać łączenia tych samych funkcji w organach na szczeblu izby krajowej i izb okręgowych. Wywołał on ożywioną dyskusję ponieważ nie wszystkim wprowadzenie tego zakazu wydało się celowe. Wskazywano na zalety płynące z jednoczesnego pełnienia funkcji w danym organie na szczeblu krajowym i izby okręgowej. Wniosek został odrzucony.

Zaskoczeniem dla uczestników obrad była krótka, niespodziewana wizyta ministra infrastruktury i budownictwa – Andrzeja Adamczyka. Minister mówił o konieczności konsultacji z izbą aktów prawnych dotyczących budownictwa i zadeklarował chęć współpracy.

Obrady zjazdu były rejestrowane przez ekipę Telewizji Internetowej DOIIB i niebawem będzie można je obejrzeć poprzez stronę internetowa DOIIB.

 

Agnieszka Środek