Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

XV ZJAZD POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

W dniach 24–25 czerwca bieżącego roku w Warszawie obradował XV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 184 delegatów z izb okręgowych (frekwencja 91,54%).

Obrady rozpoczęło krótkie wystąpienie prezesa PIIB – Andrzeja Rocha Dobruckiego, który podsumował działalność izby w 2015 roku. Na przewodniczącego obrad Zjazdu został wybrany Stanisław Kaczmarczyk z Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, a w skład prezydium Zjazdu weszła między innymi Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk z Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Tegoroczny Zjazd przebiegał trochę inaczej niż zazwyczaj – duża jego część została poświęcona na debatę: „Co pomaga, a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa?”. Debata była odpowiedzią na wielokrotnie zgłaszane, na zjazdach okręgowych i krajowych, postulaty o potrzebie wypracowania strategicznych celów i określenia działań służących poprawie warunków wykonywania zawodu inżyniera budownictwa. Poprzedziły ją prace Komitetu Programowego złożonego z przedstawicieli izb okręgowych. Przewodniczącym komitetu był wiceprezes Krajowej Rady PIIB – Zbigniew Kledyński, a DOIIB w komitecie reprezentowali Danuta Paginowska i Eugeniusz Hotała. Zgodnie z zaleceniami Komitetu Problemowego dyskusja zjazdowa dotyczyła czterech głównych tematów – uwarunkowań prawnych wykonywania zawodu budownictwa (referowała Ewa Dworska ze Śląskiej OIIB), samorządu zawodowego inżynierów budownictwa (referowała Danuta Paginowska z Dolnośląskiej OIIB), dopuszczania do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (referował Adam Podhorecki z Kujawsko-Pomorskiej OIIB) oraz uwarunkowań ekonomicznych wykonywania zawodu inżyniera budownictwa (referował Mieczysław Grodzki z Mazowieckiej OIIB).

Po dyskusji Zjazd przyjął „Stanowisko XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie warunków wykonywania zawodu inżyniera budownictwa”. Ten dokument w osiemnastu punktach wskazuje najważniejsze postulaty wynikające z przeprowadzonej podczas obrad dyskusji. Są wśród nich między innymi: przywrócenie projektowi wykonawczemu należnego miejsca w procesie inwestycyjnym, wprowadzenie wykonawcy jako dodatkowego uczestnika procesu budowlanego, opracowanie pełnego katalogu pracochłonności zadań realizowanych przez kierownika budowy, kierownika robót oraz zadań inspektora nadzoru inwestorskiego, wspieranie działań na rzecz ustanowienia stawki minimalnej dla pracowników budownictwa a także wprowadzenie metody określania rażąco niskiej ceny w przetargach publicznych.

W sprawozdawczej części Zjazdu delegaci ocenili działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w 2015 roku. Zjazd przyjął zdecydowaną większością głosów sprawozdanie Krajowej Rady PIIB oraz sprawozdania pozostałych organów PIIB – Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej. Krajowa Rada uzyskała absolutorium. Przyjęto również budżet na rok 2016.

Drugi dzień obrad rozpoczął się od uroczystości wręczenia Medali Honorowych PIIB oraz odznak honorowych PIIB. W ostatniej części obrad delegaci zapoznali się z wnioskami zgłoszonymi podczas XV Zjazdu oraz przesłanymi przez poszczególne zjazdy okręgowe. Wnioski przyjęte przez zjazd będą procedowane przez odpowiednie organy izby.

Jednym z przyjętych wniosków z DOIIB (zgłoszony przez Jacka Fokczyńskiego) jest postulat powołania przez PIIB Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej celem przygotowania projektu zmian w Ustawie o samorządzie zawodowym architektów i inżynierów budownictwa w zakresie możliwości uczestniczenia naszego samorządu zawodowego w procesach legislacyjnych związanych z budownictwem już na etapie przygotowania założeń do projektów ustaw i innych aktów prawnych. Być może już wkrótce trzeba będzie zbierać 100 tysięcy podpisów pod projektem takiej nowelizacji ustawy samorządowej.

Dyskusja programowa na zjeździe była rejestrowana przez ekipę Telewizji Internetowej DOIIB i niebawem będzie można zapoznać się z jej przebiegiem poprzez stronę internetowa DOIIB.