Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

XIV ZJAZD POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

    W dniach 19–20 czerwca bieżącego roku w Warszawie obradował XIV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 186 delegatów z izb okręgowych (frekwencja 92,54%). W obradach wzięli również udział przedstawiciele administracji państwowej, samorządów zawodowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych. Gośćmi Zjazdu byli między innymi: Olgierd Dziekoński – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Stanisław Żmijan – przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP, Andrzej Adamczyk – zastępca przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP, Paweł Orłowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Paweł Ziemski – zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Ryszard Gruda – prezes Izby Architektów RP.
    Obrady rozpoczęło wystąpienie prezesa PIIB – Andrzeja Rocha Dobruckiego, który podsumował działalność izby w 2014 roku. Mówił między innymi o pracach nad powstającym kodeksem budowlanym oraz widocznych już efektach wprowadzonej w ubiegłym roku tak zwanej ustawy deregulacyjnej. Podkreślił potrzebę współpracy z organami administracji terytorialnej, a także konieczność zwiększenia udziału młodych inżynierów w pracach izby.
    Zjazd był okazją do wręczenia odznaczeń zasłużonym członkom izby. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali Marian Płachecki i Barbara Rymsza. Jedenastu osobom zostały przyznane Odznaki Honorowe za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP. Byli wśród nich nasi koledzy – Rainer Bulla i Eugeniusz Hotała. Medale Honorowe PIIB dostali Zbigniew Grabowski i Stanisław Kuś oraz pośmiertnie Andrzej Orczykowski.
    Zebrani wysłuchali także przemówień gości Zjazdu, a poseł Andrzej Adamczyk, zastępca przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP, odczytał list do Zjazdu od prezydenta-elekta Andrzeja Dudy. Pismo zawierało życzenia owocnych obrad oraz informację o projekcie utworzenia Narodowej Rady Rozwoju wspierającej między innymi rozwój budownictwa.
    Na przewodniczącego obrad Zjazdu został wybrany Adam Rak z Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, a w skład prezydium Zjazdu weszła między innymi Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk z Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zjazd przyjął zdecydowaną większością głosów sprawozdanie Krajowej Rady PIIB oraz sprawozdania pozostałych organów PIIB – Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej. Krajowa Rada uzyskała absolutorium.
    Joanna Gieroba przewodnicząca zespołu do spraw zakupu siedziby PIIB przedstawiła efekty pracy zespołu. Znaleziono trzy nieruchomości spełniające ustalone wcześniej warunki zakupu. Zarekomendowana została nieruchomość położona w Warszawie przy ulicy Kujawskiej 1. Jeszcze tego samego dnia wieczorem, Krajowa Rada PIIB podjęła decyzję o przystąpieniu do przetargu.
    Drugi dzień obrad rozpoczął się od uroczystości wręczenia Złotych i Srebrnych Odznak Honorowych PIIB. Wśród odznaczonych było 4 członków DOIIB. Złote Odznaki Honorowe otrzymali Wiesława Grzelka-Zimmermann, Andrzej Hryciuk, Danuta Paginowska i Janusz Szczepański.
    Przewodnicząca Komisji ds. Statutu PIIB Ewa Dworska przedstawiła projekt zmian w statucie PIIB. Kontrowersje wśród delegatów wzbudziły zapisy dotyczące zakazu łączenia działalności w tym samym organie w izbie regionalnej oraz krajowej, a także sposobu rozporządzania majątkiem izby okręgowej w przypadku jej ewentualnego rozwiązania lub likwidacji. Statut nie został zatwierdzony w głosowaniu. W celu dalszych prac nad statutem zwołano Zjazd Nadzwyczajny, który odbędzie się 20 sierpnia bieżącego roku.
    Przyjęto budżet na rok 2015 i zmiany w zasadach gospodarki finansowej.
    W ostatniej części obrad delegaci zapoznali się z wnioskami zgłoszonymi podczas XIV Zjazdu oraz przesłanymi przez poszczególne zjazdy okręgowe. Wnioski przyjęte przez zjazd będą procedowane przez odpowiednie organy izby.