Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

XIV ZJAZD DOIIB PODSUMOWAŁ I ROK KADENCJI 2014-2018

11 kwietnia bieżącego roku, o godzinie 10.00, tradycyjnie w sali Krystyna Hotelu Wrocław, 134 delegatów spotkało się na XIV Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który kończył pierwszy rok IV kadencji naszego samorządu zawodowego.  Zjazd otworzył przewodniczący Rady DOIIB  Eugeniusz Hotała witając wszystkich przybyłych, a szczególnie gości reprezentujących parlamentarzystów, władze administracyjne i samorządowe, uczelnie, stowarzyszenia naukowo-techniczne, samorządy zawodowe i dolnośląską prasę. Zaznaczył on, że wpłynęło wiele listów z życzeniami owocnych obrad i sukcesów na polu ważnej działalności samorządowej od parlamentarzystów i przedstawicieli różnych instytucji i organizacji, zaproszonych do udziału w charakterze gości  XIV Zjazdu.  Przypomniał, że Zjazd Sprawozdawczy jest ważnym wydarzeniem, na którym delegaci będą mogli ocenić czy sprawy dolnośląskiego  samorządu inżynierów budownictwa  idą w dobrym kierunku w tej kadencji.  Jako pierwszy z przybyłych na Zjazd gości zabrał głos Jacek Pilawa – reprezentujący Wojewodę Dolnośląskiego. W swoim wystąpieniu podkreślił wielkie uznanie jakim obdarzana jest DOIIB przez Wojewodę oraz ważną rolę samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i architektów w życiu gospodarczym kraju i kształtowaniu naszego otoczenia. Wyraził  radość z faktu przyznania 11 członkom DOIIB dyplomów uznania przyznanych przez Ministra Gospodarki i Wicepremiera Janusza Piechocińskiego.  Piotr Fokczyński  – Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa UM Wrocławia  reprezentujący prezydenta Wrocławia,  wskazał na ważną rolę samorządów w kształtowaniu ładu budowlanego. Wraził nadzieję na dobrą współpracę naszego samorządu z władzami miasta Wrocławia. Wiceprezes Krajowej Rady PIIB Stefan Czarniecki przedstawił  realizacje priorytetowych, na szczeblu krajowym,  zadań w roku 2014.  Życzył owocnych obrad i sukcesów wszystkim członkom DOIIB. Zbigniew Maćków – Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, podkreślił bardzo dobrą współpracę izby architektów i inżynierów budownictwa na Dolnym Śląsku i wyraził nadzieje na coraz bardziej widoczne efekty tej współpracy w najbliższym czasie. Tadeusz Nawracaj – Prezes Wrocławskiej Rady FSNT NOT podkreślił, że trzeba aby izba inżynierów budownictwa wspomogła FSNT w rozwoju szkolnictwa zawodowego na poziomie techników, gdyż dobrze wykształceni technicy budowlani są bardzo potrzebni i wręcz niezbędni. Ryszard Borek – Wiceprezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu życzył całemu środowisku inżynierów budownictwa wielu sukcesów. Panie posłanki na Sejm RP:  Aldona Młyńczak i Teresa Świło z uwagi na inne obowiązki przybyły nieco później na obrady XIV Zjazdu. Zabierając głos podkreślały, że ich kontakty z DOIIB są intensywne i dobrze służą ogólnie pojętemu dobru społecznemu. Zapewniły również o dalszej współpracy z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa.  Po wystąpieniach gości, 11 członkom DOIIB wręczono honorowe dyplomy przyznane przez Ministra Gospodarki i Wicepremiera Janusza Piechocińskiego z okazji 25-lecia polskiej transformacji, w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki. 

Na koniec oficjalnej części zjazdu odbyła się uroczystość podziękowania kol. Aleksandrowi Nowakowi za wieloletnią działalność na rzecz samorządu, w związku z zakończeniem przez niego aktywności zawodowej i społecznej. Przewodniczący Rady skierował do niego słowa podziękowania za 13 lat pracy na rzecz Izby, a delegaci pożegnali kolegę oklaskami na stojąco.

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się robocza część zjazdu. Na przewodniczącego obrad XIV Zjazdu wybrano kolegę Piotra Zwoździaka, który sprawnie poprowadził dalszą, zasadniczą część obrad. Wybrano Komisję Mandatową, która stwierdziła obecność na zjeździe ponad 77% delegatów i zdolność Zjazdu do podejmowania uchwał. Następnie wybrano Komisję Wyborczą, Komisję Skrutacyjną oraz Komisję Uchwał i Wniosków.
Sprawozdanie Okręgowej Rady z działalności w roku 2014 przedstawił przewodniczący Okręgowej Rady DOIIB – Eugeniusz Hotała. Z uwagi na to, że wszyscy delegaci otrzymali wcześniej pełne sprawozdanie w formie pisemnej, skupił się on na najważniejszych działaniach Rady w roku 2014. Podkreślił, że wszystkie działania Rady DOIIB nakierowane były na realizację 4 celów strategicznych przyjętych na początku obecnej kadencji. Są to następujące cele: dbałość o stałe podnoszenie prestiżu i rangi zawodu inżyniera budownictwa, ochrona interesów zawodowych członków samorządu,  dbałość o należyte wykonywanie przez nich zawodu zaufania publicznego oraz bezpośrednie działania na rzecz członków DOIIB. Bezpośrednie działania na rzecz członków były przedmiotem szczególnej troski Rady DOIIB. Mówił o dobrej współpracy i kontaktach z urzędami, nadzorem budowlanym, przedsiębiorcami i inwestorami, uzyskanej dzięki wspólnym dyskusjom podczas corocznie organizowanych seminariach pod nazwą Forum Inżynierskie, a także w czasie spotkań szkoleniowo integracyjnych, organizowanych w poszczególnych dolnośląskich powiatach. Podkreślił szczególną rolę powołanych przez Radę DOIIB siedmiu Obwodowych Zespołów Członkowskich na Dolnym Śląsku, których członkowie są inicjatorem wielu pożytecznych przedsięwzięć na swoim terenie. To jest jedyny przypadek w całej polskiej izbie, gdzie zwykli członkowie mają możliwość bezpośredniego udziału w kreowaniu zadań swojej izby okręgowej. Rada organizowała różne przedsięwzięcia szkoleniowe oraz imprezy o charakterze wizerunkowym, które dobrze służyły podnoszeniu prestiżu i rangi zawodu inżyniera budownictwa oraz pozycji naszego samorządu nie tylko w środowisku dolnośląskim. Przewodniczący Rady wspomniał o dobrej współpracy z innymi samorządami i organizacjami – w tym z Dolnośląską Okręgową Izbą Architektów oraz zagranicznymi izbami zrzeszającymi inżynierów budownictwa z Czech, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Ważną inicjatywą Rady DOIIB była intensyfikacja bezpośrednich działań na rzecz członków oraz rozpoczęcie działalności samopomocowej. Ważną rolę w sprawnym działaniu rady spełniały liczne zespoły Rady DOIIB, w tym szczególnie Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Członków DOIIB, Zespół Prawno-Regulaminowy Rady DOIIB oraz Zespół ds. utrzymania nieruchomości DOIIB.  Podkreślone zostały szczególne osiągniecia Rady i Rzecznika Prasowego Rady DOIIB – Piotra Zwoździaka w nawiązywaniu dobrych kontaktów z mediami i kreowaniu dobrego wizerunku naszej Izby. Rok 2014 był dobrym czasem dla DOIIB – stwierdził na zakończenie. W uzupełnieniu sprawozdania skarbnik – Janusz Szczepański – omówił podstawowe elementy sprawozdania finansowego, stwierdzając, że Rada DOIIB racjonalnie wydawała posiadane środki budżetowe i dobrze dbała o majątek Izby. Podkreślił, że kondycja finansowa DOIIB jest bardzo dobra. 

Następnie przedstawione zostały sprawozdania pozostałych organów Izby. W swojej wypowiedzi prof. Kazimierz Czapliński – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej –  przedstawił najważniejsze działania tej komisji oraz dane statystyczne, podsumowujące te działania. Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – Włodzimierz Juchniewicz oraz Koordynator Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej – Stanisław Stojewski –  przedstawili najważniejsze informacje o działalności kierowanych przez nich organów Izby w roku 2014. Końcowe wystąpienie w części sprawozdawczej zjazdu należało do Anny Ficner –  Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej, która przedstawiła działania kontrolne tej komisji uznając, że działalność DOIIB w roku 2014 nie budzi zastrzeżeń i występując o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie DOIIB.

Po dyskusji, która dotyczyła sprawozdania Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, delegaci zdecydowaną większością głosów przyjęli sprawozdania wszystkich organów Izby, zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz udzielili absolutorium Okręgowej Radzie DOIIB.    

Jak zwykle dyskusję wywołał projekt budżetu na rok 2015, który po wyjaśnieniach skarbnika został uchwalony w formie przedstawionej przez Radę DOIIB.

W związku z wygaśnięciem mandatu Aleksandra Nowaka odbyły się wybory uzupełniające. Zjazd wybrał na członka Okręgowej Rady DOIIB Edwarda Kaspurę, a delegatem na Krajowy Zjazd PIIB został Zbigniew Wnęk.

Był też czas na dyskusję o różnych problemach Izby, w tym o warunkach zbycia nieruchomości w Przesiece. Podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę. Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła wnioski zgłoszone przez delegatów. Delegaci w głosowaniu zdecydowali o skierowaniu wszystkich wniosków do rozpatrzenia przez Radę DOIIB (6 wniosków) lub Krajową Radę PIIB oraz Zjazd Krajowy (łącznie 10 wniosków).
Około godz. 16.30 XIV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy DOIIB zakończył obrady.