Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

XIII ZJAZD POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA PODSUMOWAŁ TRZECIĄ KADENCJĘ ORAZ WYBRAŁ NOWE WŁADZE

W dniach 27 i 28 czerwca 2014 roku w Warszawie obradował XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W czasie obrad podsumowano działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w trzeciej kadencji i wybrano nowe władze PIIB na czwartą kadencję 2014–2018.

XIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zgromadził prawie dwustu delegatów ze wszystkich 16 izb okręgowych, reprezentujących ponad 115 tysięcy członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. W obradach wzięli także udział zaproszeni goście, wśród których byli między innymi: Olgierd Dziekoński sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Andrzej Adamczyk zastępca przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP, Janusz Żbik podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Robert Dziwiński Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz przedstawiciele różnych samorządów zawodowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych.
    Obrady rozpoczęło wystąpienie prezesa PIIB – Andrzeja Rocha Dobruckiego, który krótko podsumował działalność izby w kadencji 2010–2014. Mówił między innymi o zaangażowaniu izby w prace nad wchodzącą właśnie w życie „ustawą deregulacyjną” i o powstającym kodeksie budowlano-urbanistycznym.
    Na przewodniczącego zjazdu delegaci wybrali Adama Podhoreckiego (Kujawsko-Pomorska OIIB). Wybrano Komisję Mandatową, która stwierdziła obecność na zjeździe ponad 93% delegatów i zdolność zjazdu do podejmowania uchwał. Następnie wybrano komisje zjazdowe: Wyborczą, Skrutacyjną oraz Uchwał i Wniosków. Uczestnicy zjazdu wysłuchali sprawozdań wszystkich organów Izby, które następnie zostały zatwierdzone przez delegatów, a Krajowa Rada PIIB uzyskała absolutorium.
    Ważnym wydarzeniem tego dnia obrad był wybór nowych władz PIIB na kadencję przypadającą na lata 2014–2018. Delegaci wybrali Andrzeja Rocha Dobruckiego (Mazowiecka OIIB) na prezesa PIIB. Przewodniczącym Krajowej Komisji Rewizyjnej został Tadeusz Durak (Świętokrzyska OIIB). Marian Płachecki (Małopolska OIIB) został przewodniczącym Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Pracom Krajowego Sądu Dyscyplinarnego będzie przewodniczył Gilbert Okulicz-Kozaryn (Podlaska OIIB), a funkcję koordynatora Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej powierzono Waldemarowi Szleperowi (Śląska OIIB). Również tego dnia po krótkiej dyskusji przyjęto budżet na rok 2015.
    Drugi dzień obrad rozpoczął się od wręczenia 20 Złotych i 2 Srebrnych Honorowych Odznak PIIB. Wybrano także nowe składy osobowe organów statutowych: Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej. Wśród wybranych znaleźli się członkowie DOIIB. Eugeniusz Hotała, Tadeusz Olichwer i Janusz Szczepański zostali wybrani do Krajowej Rady PIIB. Anna Ficner została członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej, Zofia Zwierzchowska będzie członkiem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Danuta Duch-Mackaniec i Danuta Paginowska zostały wybrane do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, a Wiesława Grzelka-Zimmermann znalazła się wśród Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej. Na początku lipca odbędą się pierwsze posiedzenia nowych organów statutowych PIIB przed którymi stoją stare i nowe wyzwania, o których dyskutowali delegaci podczas obrad zjazdu.
    Przyjęto również program działania PIIB w kadencji 2014–2018. W ostatniej części obrad delegaci zapoznali się z wnioskami zgłoszonymi podczas obrad XIII Zjazdu oraz przesłanymi przez poszczególne zjazdy okręgowe. Wnioski przyjęte przez zjazd będą rozpatrywane i realizowane przez odpowiednie organy krajowej izby.