Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

XIII ZJAZD DOIIB PODSUMOWAŁ III KADENCJĘ I WYBRAŁ NOWE WŁADZE

12 kwietnia bieżącego roku, o godzinie 10.00, tradycyjnie w sali Krystyna Hotelu Wrocław, 165 delegatów spotkało się na XIII Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który kończył III i rozpoczynał IV czteroletnią kadencję naszego samorządu zawodowego.  Zjazd otworzył przewodniczący Rady DOIIB  Eugeniusz Hotała witając wszystkich przybyłych, a szczególnie gości reprezentujących parlamentarzystów, władze administracyjne i samorządowe, uczelnie, stowarzyszenia naukowo-techniczne i samorządy zawodowe, także z zagranicy. Przypomniał obecnym, że XIII Zjazd jest ważnym wydarzeniem, na którym zapadną ważne decyzje w sensie programowym i personalnym. Wyraził też przekonanie, że delegaci dokonają mądrych wyborów, a ich decyzje będą dobrze służyć samorządowi inżynierów budownictwa.  Jako pierwsza zabrała głos Pani europoseł Lidia Geringer de Oedenberg, przekazując ciepłe słowa zebranym delegatom z siedziby Parlamentu Europejskiego poprzez nagranie wideo. Pani Aldona Młyńczak, reprezentująca Wojewodę Dolnośląskiego, podkreślała rolę samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i architektów w życiu gospodarczym kraju i kształtowaniu naszego otoczenia. Pan Piotr Fokczyński, reprezentujący prezydenta Wrocławia oraz Dolnośląską Okręgową Izbę Architektów, wskazał na ważną rolę samorządów w kształtowaniu ładu budowlanego. Wraził nadzieję na dobrą współpracę obu samorządów w nadchodzących trudnych czasach i życzył dobrych wyborów.  Życzenia owocnych obrad i wyrazy uznania dla działalności i realizowanej misji przez DOIIB przekazali w swych wystąpieniach:  prof. Cezary Madryas – Prorektor Politechniki Wrocławskiej, prof. Jerzy Hoła – Dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego politechniki Wrocławskiej, Tadeusz Nawracaj – Prezes Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Andrzej Hachoł – Prezes Wrocławskiego Oddziału SEP, Tadeusz Chodorowski – Prezes Oddziału Zagłębia Miedziowego w Legnicy SITK RP oraz Jiri Otcenasek – w imieniu delegacji z Regionalnego Biura CKAIT w Hradec Kralove. Tadeusz Olichwer – członek Prezydium PIIB – przekazał przesłanie Prezesa PIIB do XIII Zjazdu DOIIB, a pozdrowienia i życzenia owocnych obrad przekazał zebranym Kazimierz Ślusarczyk – członek Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB.   Po wystąpieniach gości wręczono złote i srebrne odznaki honorowe PIIB 6 członkom DOIIB, wyróżniającym się w działalności społecznej na rzecz DOIIB.  
       Po krótkiej przerwie rozpoczęła się robocza część zjazdu. Na przewodniczącego obrad XIII Zjazdu wybrano kolegę Tadeusza Ponisza, który sprawnie poprowadził dalszą, zasadniczą część obrad. Wybrano Komisję Mandatową, która stwierdziła obecność na zjeździe ponad 94% delegatów i zdolność Zjazdu do podejmowania uchwał. Następnie wybrano Komisję Wyborczą, Komisję Skrutacyjną oraz Komisję Uchwał i Wniosków.
      Sprawozdanie Okręgowej Rady z działalności w roku 2013 przedstawił przewodniczący Okręgowej Rady DOIIB – Eugeniusz Hotała. Z uwagi na to, że wszyscy delegaci otrzymali wcześniej pełne sprawozdanie w formie pisemnej, skupił się on na najważniejszych działaniach Rady w roku 2013 i w całej III kadencji. Podkreślił, że wszystkie działania Rady DOIIB nakierowane były na realizację 4 celów strategicznych przyjętych na początku obecnej kadencji t.j.: dbałość o stałe podnoszenie prestiżu i rangi zawodu inżyniera budownictwa, ochrona interesów zawodowych członków samorządu,  dbałość o należyte wykonywanie przez nich zawodu zaufania publicznego oraz bezpośrednie działania na rzecz członków DOIIB. Bezpośrednie działania na rzecz członków były przedmiotem szczególnej troski Rady DOIIB. Mówił o dobrej współpracy i kontaktach z urzędami, nadzorem budowlanym, przedsiębiorcami i inwestorami, uzyskanej dzięki wspólnym dyskusjom podczas corocznie organizowanych seminariach pod nazwą Forum Inżynierskie, a także w czasie spotkań szkoleniowo integracyjnych, organizowanych w poszczególnych dolnośląskich powiatach. Podkreślił szczególną rolę powołanych przez Radę DOIIB siedmiu Obwodowych Zespołów Członkowskich na Dolnym Śląsku, których członkowie są inicjatorem wielu pożytecznych przedsięwzięć na swoim terenie. To jest jedyny przypadek w całej polskiej izbie, gdzie zwykli członkowie mają możliwość bezpośredniego udziału w kreowaniu zadań swojej izby okręgowej. Rada organizowała różne przedsięwzięcia szkoleniowe oraz imprezy o charakterze wizerunkowym, które dobrze służyły podnoszeniu prestiżu i rangi zawodu inżyniera budownictwa oraz pozycji naszego samorządu nie tylko w środowisku dolnośląskim. Przewodniczący Rady wspomniał o dobrej współpracy z innymi samorządami i organizacjami – w tym z Dolnośląską Okręgową Izbą Architektów oraz zagranicznymi izbami zrzeszającymi inżynierów budownictwa z Czech, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Ważną inicjatywą Rady DOIIB była intensyfikacja bezpośrednich działań na rzecz członków oraz rozpoczęcie działalności samopomocowej. Ważną rolę w sprawnym działaniu rady spełniały liczne zespoły Rady DOIIB, w tym szczególnie Zespół Doskonalenia Zawodowego, Zespół Prawno-Regulaminowy DOIIB oraz Zespół ds. utrzymania nieruchomości w Przesiece. Liczne wydarzenia szkoleniowe w roku 2013 oraz szkolenia przez internet sprawiły, że w roku 2013 prawie 25% członków DOIIB wzięło udział w różnych formach szkoleń. Rok 2013 i cała kadencja 2010-2014 był dobrym czasem dla DOIIB – stwierdził na zakończenie. W uzupełnieniu sprawozdania skarbnik – Janusz Szczepański – przedstawił podstawowe elementy sprawozdania finansowego, stwierdzając, że Rada DOIIB racjonalnie wydawała posiadane środki budżetowe i dobrze dbała o majątek izby. Podkreślił, że kondycja finansowa na zakończenie III kadencji działalności DOIIB jest bardzo dobra.
      Przedstawione zostały także sprawozdania pozostałych organów Izby. W swojej wypowiedzi prof. Kazimierz Czapliński – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej –  przedstawił najważniejsze działania tej komisji oraz dane statystyczne, podsumowujące te działania. Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – Włodzimierz Juchniewicz oraz Koordynator Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej – Stanisław Stojewski –  przedstawili najważniejsze informacje o działalności kierowanych przez nich organów izby w roku 2013 i w całej III kadencji. Końcowe wystąpienie w części sprawozdawczej zjazdu należało do Anny Ficner –  Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej, która przedstawiła działania kontrolne tej komisji uznając, że działalność DOIIB w roku 2013 nie budzi zastrzeżeń i występując o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie DOIIB.
       Po dyskusji, która dotyczyła sprawozdania Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, delegaci zdecydowaną większością głosów przyjęli sprawozdania wszystkich organów izby, zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz udzielili absolutorium Okręgowej Radzie DOIIB.   
       Jak zwykle dyskusję wywołał projekt budżetu na rok 2014, który po wyjaśnieniach skarbnika został uchwalony w formie przedstawionej przez Radę DOIIB.
       Po przerwie rozpoczęła się część wyborcza zjazdu. Delegaci wybrali Eugeniusza Hotałę na Przewodniczącego Okręgowej Rady DOIIB, Kazimierza Czaplińskiego na Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB, Władysława Juchniewicza na Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego DOIIB, Annę Ficner na Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej DOIIB oraz Stanisława Stojewskiego na Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej DOIIB – koordynującego pracę pozostałych Rzeczników. Wybrano członków Okręgowej Rady, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej. Wybrano także 17 delegatów na zjazd krajowy.    
      Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła wnioski zgłaszane przez delegatów, których ostateczna liczba wyniosła 12. Delegaci w głosowaniu zdecydowali o odrzuceniu 3 wniosków, o skierowaniu 1 wniosku do organów krajowych, zobowiązali Radę DOIIB do realizacji 2 wniosków oraz do rozpatrzenia 6 pozostałych wniosków.  Był też czas na poważną dyskusję oraz przedstawianie różnych problemów, nurtujących środowisko inżynierów budownictwa i nasz samorząd zawodowy.
Około godz. 20.00 XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy DOIIB zakończył obrady.