Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

XII ZJAZD OCENIŁ DZIAŁALNOŚĆ DOIIB W ROKU 2012

20 kwietnia bieżącego roku, o godzinie 10.30, tradycyjnie w sali Krystyna Hotelu Wrocław, 113 delegatów spotkało się na XII Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zjazd otworzył przewodniczący Rady DOIIB  Eugeniusz Hotała witając wszystkich przybyłych, a szczególnie gości reprezentujących parlamentarzystów, władze administracyjne i samorządowe, uczelnie, stowarzyszenia naukowo-techniczne i samorządy zawodowe, także z zagranicy. Przypomniał on, że XII Zjazd jest ostatnim dla delegatów wybranych na III kadencję, gdyż w następnym XIII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym wezmą udział delegaci nowo wybrani, wśród których z pewnością znajdą się niektórzy z obecnych na sali.
     Jako pierwszy zabrał głos senator Jarosław Obremski, podkreślając znaczącą rolę samorządu inżynierów budownictwa i jego członków w kształtowaniu przestrzeni budowlanej oraz życzył dobrych pespektyw dla całego naszego środowiska.  Życzenia owocnych obrad i wyrazy uznania dla działalności i realizowanej misji przez DOIIB przekazali w swych wystąpieniach: Przedstawicielka Wojewody Dolnośląskiego – Pani Aldona Młyńczak, Pan prof. Cezary Madryas – Prorektor Politechniki Wrocławskiej oraz dr inż. Andrzej Pawłowski – przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Tadeusz Olichwer – członek Prezydium KR PIIB –przedstawił przesłanie prezesa PIIB do XII Zjazdu DOIIB.
     Z Poczdamu, z Brandenburskiej Izby Inżynierów, przybył na zjazd Dyrektor Biura – dr Martin Wulff-Woesten, który w swoim wystąpieniu złożył życzenia owocnych obrad w imieniu Prezydenta tej izby oraz przedstawił niektóre problemy, przed którymi stoją inżynierowie z Brandenburgii i Niemiec. Głos zabrał  również przewodniczący Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów – Zbigniew Maćków, który wyraził nadzieję na dalszą dobrą współpracę obu izb. Jako ostatni wystąpił były prezes Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich we Wrocławiu – Pan Andrzej Konarski, podkreślając potrzebę dalszej współpracy wszystkich trzech samorządów zawodowych, związanych z budownictwem.
     Oprócz  gości wymienionych powyżej Zjazd zaszczycili swoją obecnością liczni przedstawiciele władz, uczelni i organizacji technicznych: Barbara Nowak-Obelinda – Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Jarosław Barańczak – Dyrektor Wydziału Infrastruktury w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, Prof. Jan Danielewicz – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Andrzej Hryciuk Przewodniczący Wałbrzyskiego Oddziału PZiTB, dr inż. Leszek Krawczyk Prezes Oddziału SITK RP we Wrocławiu, dr inż. Zygmunt Matkowski – Wiceprzewodniczący Oddziału Wrocławskiego PZiTB oraz Ryszard Borek Wiceprezes Stowarzyszenia Rzeczoznawcow Majątkowych.
     Po krótkiej przerwie rozpoczęła się robocza część zjazdu. Na przewodniczącego obrad XII Zjazdu wybrano kolegę Tadeusza Ponisza, który sprawnie poprowadził dalsze obrady. Komisja mandatowa stwierdziła obecność na zjeździe ponad połowy delegatów, wymaganą do podejmowania uchwał. Następnie wybrano Komisję Skrutacyjną oraz Komisję Uchwał i Wniosków.
     Sprawozdanie Okręgowej Rady z działalności w roku 2012 przedstawił przewodniczący Okręgowej Rady DOIIB – Eugeniusz Hotała. Ponieważ wszyscy delegaci otrzymali wcześniej pełne sprawozdanie w formie pisemnej, skupił się on na najważniejszych działaniach Rady w roku 2012. Podkreślił, że wszystkie działania Rady DOIIB w roku 2012 nakierowane były na realizację 4 celów strategicznych przyjętych na początku obecnej kadencji. Są to następujące cele: dbałość o stałe podnoszenie prestiżu i rangi zawodu inżyniera budownictwa, ochrona interesów zawodowych członków samorządu,  dbałość o należyte wykonywanie przez nich zawodu zaufania publicznego oraz bezpośrednie działania na rzecz członków DOIIB. Bezpośrednie działania na rzecz członków były przedmiotem szczególnej troski Rady DOIIB. Mówił o dobrej współpracy i kontaktach z urzędami, nadzorem budowlanym, przedsiębiorcami i inwestorami, uzyskanej dzięki wspólnym dyskusjom podczas corocznie organizowanych seminariów pod nazwą Forum Inżynierskie, a także w czasie spotkań szkoleniowo integracyjnych, organizowanych z okazji dziesięciolecia istnienia DOIIB. Podkreślił szczególną rolę powołanych przez Radę DOIIB siedmiu Obwodowych Zespołów Członkowskich na Dolnym Śląsku, których członkowie są inicjatorami wielu pożytecznych przedsięwzięć na swoim terenie. To jest jedyny przypadek w całej polskiej izbie, gdzie zwykli członkowie mają możliwość bezpośredniego udziału w kreowaniu zadań swojej izby okręgowej. Rada organizowała różne przedsięwzięcia szkoleniowe oraz imprezy o charakterze wizerunkowym, które dobrze służyły podnoszeniu prestiżu i rangi zawodu inżyniera budownictwa oraz pozycji naszego samorządu nie tylko w środowisku dolnośląskim. Przewodniczący Rady wspomniał o dobrej współpracy z innymi samorządami i organizacjami – w tym z Dolnośląską Okręgową Izbą Architektów oraz zagranicznymi izbami zrzeszającymi inżynierów budownictwa z Czech, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Ważną inicjatywą Rady DOIIB była intensyfikacja bezpośrednich działań na rzecz członków oraz rozpoczęcie działalności samopomocowej. Ważną rolę w sprawnym działaniu rady spełniały liczne zespoły, w tym szczególnie Zespół Prawno-Regulaminowy Rady DOIIB. Zespół ten jest bardzo ceniony w Krajowej Izbie za swoją tytaniczną i praktycznie ciągłą pracę przy opiniowania różnych aktów prawnych, w tym ustaw sejmowych. W ostatnim roku wykonał szczególnie pożyteczną pracę przy opiniowaniu szybko zmieniających się wersji ustawy deregulacyjnej. Współpracował też z PIIB w stanowczym wyrażaniu naszego sprzeciwu wobec wielu niewłaściwych propozycji zmian w ustawie Prawo budowlane. Zwrócił też uwagę na dobre efekty pracy Zespołu Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego. Liczne wydarzenia szkoleniowe w roku 2012 oraz szkolenia przez internet to zasługa członków tego zespołu. Był to dobry rok dla DOIIB – stwierdził na zakończenie. W uzupełnieniu sprawozdania skarbnik – Janusz Szczepański – przedstawił podstawowe elementy sprawozdania finansowego, stwierdzając, że Rada DOIIB racjonalnie wydawała posiadane środki budżetowe i dobrze dbała o majątek izby.
     Przedstawione zostały także sprawozdania pozostałych organów Izby. W swojej wypowiedzi prof. Kazimierz Czapliński – przewodniczący Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej –  przedstawił najważniejsze działania tej komisji oraz dane statystyczne, podsumowujące te działania. Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – Włodzimierz Juchniewicz oraz Koordynator Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej – Stanisław Stojewski –  przedstawili najważniejsze informacje o działalności kierowanych przez nich organów izby w roku 2012. Końcowe wystąpienie w części sprawozdawczej zjazdu należało do Anny Ficner –  przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej, która przedstawiła działania tej komisji uznając, że działalność DOIIB w roku 2012 nie budzi zastrzeżeń i wystąpiła o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie DOIIB.
     Delegaci po dyskusji, która dotyczyła sprawozdania Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, zdecydowaną większością głosów przyjęli sprawozdania wszystkich organów izby, zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz udzielili absolutorium Okręgowej Radzie DOIIB.   
    Jak zwykle ożywioną dyskusję wywołał projekt budżetu na rok 2013, który po wyjaśnieniach skarbnika został uchwalony w formie przedstawionej przez Radę DOIIB. Komisja Uchwał i Wniosków przyjmowała wnioski zgłaszane przez delegatów, których ostateczna liczba wyniosła 13. Był też czas na dyskusję oraz przedstawianie różnych problemów, nurtujących środowisko inżynierów budownictwa. Przewodniczący Rady – Eugeniusz Hotała – przedstawił kontrowersyjne stanowisko Ministerstwa Finansów, wyrażone w jednej z indywidualnych interpretacji podatkowych, które stwierdza, że udział członków izby w bezpłatnych szkoleniach i korzystanie z bezpłatnie przesyłanej przez okręgowe izby literatury fachowej stanowi przychód dla tych członków, a przychód ten podlega rozliczeniu w rocznym zeznaniu  podatkowym. Są już przygotowane ekspertyzy prawne oraz wspólne działania izb okręgowych, zmierzające do nakłonienia Ministra Finansów do zmiany tego niekorzystnego stanowiska. Drugim ważnym problemem jest próba nałożenia na członków izby przez Krajową Radę PIIB obowiązku wykazywania się w sposób punktowy z podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Zdaniem Rady DOIIB taki obowiązek nie jest możliwy do wyegzekwowania w tak licznym samorządzie, a zbieranie punktów przez jego członków, w wielu przypadkach, nie będzie miało nic wspólnego z autentycznym podnoszeniem kwalifikacji, a więc będzie miało charakter fikcyjny. Takiego obowiązku nie należy wprowadzać, ale należy zdecydowanie zachęcać członków izby do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz stwarzać możliwości uzupełniania przez nich swojej wiedzy fachowej. Ustawa o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów z 2000 r. nie nakłada wprost takich obowiązków na członków tych samorządów.  
     W dyskusji zadano pytanie, czy Delegacji na XI Zjazd Krajowy z okręgu dolnośląskiego poparli podniesienie składki członkowskiej, zwracając przy tym uwagę na duże nadwyżki finansowe DOIIB. Wyjaśniono, że delegaci na krajowy zjazd izby mogą podejmować autonomiczne decyzje, rozważając na bieżąco wszystkie argumenty przedstawione przez wnioskodawców oraz przeciwników różnych uchwał. Takie są reguły demokracji, a wybrani delegaci nie powinni być ograniczani w pełnieniu swoich funkcji.   
     Ostatnia część Zjazdu została poświęcona rozpatrzeniu 13 wniosków zgłoszonych przez delegatów. Komisja Uchwał i Wniosków zaproponowała stosowną uchwałę z propozycją odrzucenia 2 wniosków, przekazania do Krajowej Rady PIIB 2 wniosków oraz skierowania do Okręgowej Rady DOIIB 9 wniosków (3 wnioski do realizacji, 6 wniosków do rozpatrzenia). Żaden z wniosków nie został skierowany do Krajowego Zjazdu PIIB. W głosowaniu zdecydowana większość delegatów poparła uchwałę w formie zaproponowanej przez Komisję Uchwał i Wniosków. Około godz. 15.30 XII Zjazd Sprawozdawczy DOIIB zakończył obrady.