Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WIZYTA PREZESA PIIB W IZBIE DOLNOŚLĄSKIEJ

Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Pan Andrzej Roch Dobrucki przybył w dniu 2. lutego 2012 r. na Politechnikę Wrocławską z okazji uroczystych obchodów jubileuszu 90 urodzin znakomitego inżyniera i uczonego – profesora Jana Kmity. Wziął również udział w posiedzeniu Społecznej Rady Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, której jest członkiem od ubiegłego roku.
Pomimo bardzo napiętego oficjalnego programu wizyty Prezesa Andrzeja Dobruckiego  udało się zorganizować z nim robocze spotkanie członków wszystkich organów DOIIB w siedzibie Izby przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu.
Wystąpienie Pana Andrzeja Dobruckiego dotyczyło wielu ważnych działań Krajowej Rady PIIB dotyczących współpracy z przedstawicielami władz państwowych i parlamentu oraz innymi samorządami i stowarzyszeniami w zakresie tworzenia nowych przepisów budowlanych, w tym Kodeksu Budowlanego w miejsce obecnej ustawy Prawo Budowlane. Przekazane zostały również informacje dotyczące stanu aktualnych zamierzeń PIIB w zakresie szerokiego dostępu członków izby do szkoleń przez internet oraz internetowego dostępu do zasobu Polskich Norm, dotyczących budownictwa.
W bardzo ożywionej dyskusji poruszano problemy etyki inżynierskiej, potrzebę utworzenia własnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oraz sprawy związane z możliwościami wpływania PIIB na kształt ustawy o zamówieniach publicznych i na ceny usług oferowane przez inżynierów budownictwa na rynku krajowym.
Poruszano również sprawy związane z aktualnym stanem finansów izb okręgowych oraz postulatami małych izb dotyczącymi zwiększenia wysokości składki członkowskiej.
Dyskusja nad liczbą specjalności i wymaganiami stawianymi młodym inżynierom, ubiegającym się o nadanie uprawnień budowlanych, była bardzo twórcza. Prezes PIIB przyznał, że głos izby w tej i innych sprawach dotyczących tworzenia prawa przez parlament  jest niekiedy niesłusznie postrzegany jako lobbowanie w interesie środowiska inżynierów, co utrudnia merytoryczną dyskusje w komisjach sejmowych.
Na zakończenie spotkania Pan Andrzej Dobrucki wyraził przekonanie, że samorząd zawodowy inżynierów budownictwa będzie coraz lepiej wykonywał swoje statutowe zadania, gdyż dobrze wykorzystał pierwsze 10 lat działalności.