Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

We Wrocławiu o założeniach do projektu ustawy Kodeks budowlany

    23 maja we Wrocławiu, w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej, odbyła konferencja konsultacyjna na temat założeń do projektu ustawy Kodeks budowlany. Było to już trzecie, po Rzeszowie i Gdańsku, spotkanie organizowane przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, na którym prezentowano założenia do nowego Prawa budowlanego oraz nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, będące pierwszym etapem opracowania Kodeksu budowlanego. Uczestniczyli w nim między innymi Janusz Żbik – podsekretarz stanu w MTBiGM, Marek Skorupa – wojewoda dolnośląski, Ryszard Wilczyński – wojewoda opolski, prof. Zygmunt Niewiadomski – przewodniczący Rady Opiniodawczo-Doradczej MTBiGM do spraw projektu ustawy Kodeks budowlany, a także przedstawiciele władz administracyjnych, samorządów zawodowych oraz inżynierowie budownictwa, architekci i urbaniści z województw dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i śląskiego.
    Zebranych powitali współorganizatorzy konferencji – Marek Skorupa i Tadeusz Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej. Janusz Żbik, przewodniczący zespołu opracowującego projekt założeń Kodeksu budowlanego, mówił o głównych celach proponowanych zmian. Przedstawił także zarys harmonogramu prac nad tym dokumentem, według którego założenia mają być przyjęte 15 sierpnia 2012 roku, a prace nad ustawą zakończone 30 marca 2013 roku. Następnie ma zostać powołana komisja kodyfikacyjna, która w przeciągu kolejnych dwóch lat opracuje Kodeks budowlany. Krzysztof Antczak, kierujący Departamentem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, szczegółowo omówił projekt założeń do nowego Prawa budowlanego, podkreślając dążenie do usprawnienia procesu budowlanego, uproszczenia procedur i ograniczenia rozstrzygnięć administracyjnych. Krystyna Łazutka, naczelnik Wydziału Prawa Zagospodarowania Przestrzennego w Departamencie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, przedstawiła proponowane zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Mówiła o zamyśle wprowadzenia Miejscowych i Krajowych Przepisów Urbanistycznych na obszarach gdzie nie obowiązuje plan miejscowy i o likwidacji decyzji o warunkach zabudowy. Te dwa ostatnie wystąpienia były podstawą do dwugodzinnej dyskusji.
    Założenia do projektu ustawy Kodeks budowlany wzbudziły duże zainteresowanie. Niektóre rozwiązania przyjęto, inne spotkały się z dezaprobatą. Między innymi krytyce poddano pomysł utworzenia rejestru sprawdzających pracę projektanta. Uznane to zostało za zbędną biurokrację i kwestionowanie idei zawodu zaufania publicznego. Również dużo zastrzeżeń wzbudziła propozycja, by projektant ustalał obszar oddziaływania obiektu. Według dyskutantów będzie to prowadziło do sytuacji konfliktowych, spowalniających proces uzyskiwania zgody budowlanej. Emocje wzbudził projekt reorganizacji nadzoru budowlanego, polegający na tworzeniu okręgowych inspektoratów w miejsce istniejących powiatowych. Osoby zabierające głos w dyskusji sugerowały, że takie rozwiązanie spowoduje wzrost kosztów, skomplikuje pracę nadzoru i stworzy niedogodności dla interesantów. W dyskusji zabrało głos około dwudziestu osób. Dla wszystkich chętnych zabrakło czasu, mogli składać uwagi i wnioski na piśmie u organizatorów konferencji.
    Janusz Żbik zamykając dyskusję podziękował za uwagi, podkreślając, że dyskusja dotyczy założeń do projektu ustawy, a czas na omawianie szczegółowych rozwiązań przyjdzie później. W podobnym duchu wypowiadał się prof. Zygmunt Niewiadomski, który zwrócił uwagę na to, że założenia do ustawy są na bieżąco zmieniane, że uwzględnia się wiele uwag i sugestii. Zapowiedział także cykl konsultacji już gotowego projektu ustawy.
    Kolejne, ostatnie już, konsultacje odbędą się 30 maja w Warszawie.

Agnieszka Środek
Fotografie: Agnieszka Środek