Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

W OCZEKIWANIU NA ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Ustawa deregulacyjna weszła już w życie, a tymczasem Minister Infrastruktury i Rozwoju nie wydał jeszcze stosownego rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Trwa składanie wniosków kandydatów do uzyskania uprawnień w sesji jesiennej 2014 r. i jak na razie izba musi stosować przepisy dotychczas obowiązującego rozporządzenia w tej sprawie, ale uwzględniając także zapisy ustawy deregulacyjnej oraz uchwałę Krajowej Rady dotyczącą opłąty za egzaminy.

 

Tymczasem rozgorzał spór pomiędzy izbą architektów a izbą inżynierów budownictwa po ukazaniu się projektu nowego rozporządzenia w lipcu 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Pierwotna wersja projektu tego rozporządzenia, dołączona do druku sejmowego 1576 (§ 18 ust. 2), przewidywała w uprawnieniach budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej również uprawnienia w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie do 1000 m³ . W obecnym projekcie dopisano zwrot „na terenie zabudowy zagrodowej”, co czyni dodatkowe i znaczne ograniczenia w stosunku do założeń ustawy deregulacyjnej. PIIB domaga się stanowczo powrotu do zapisu, który był dołączony do konsultowanej, a następnie uchwalonej ustawy. Wprowadzanie dodatkowych ograniczeń w dostępie do zawodu po uchwaleniu ustawy uważamy za niedopuszczalne. Należy więc w projekcie rozporządzenia wykreślić kontrowersyjny zapis „na terenie zabudowy zagrodowej”.  Wskazane ograniczenie należy wyeliminować, doprowadzając do symetrii między uprawnieniami w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej.

 

Wielu członków naszej dolnośląskiej izby wysyłało pod koniec lipca indywidualne protesty do MIiR w sprawie tego kontrowersyjnego zapisu „na terenie zabudowy zagrodowej”. Takie protesty wysyłali inżynierowie w całym kraju.

 

Obecnie trwa ważna publiczna polemika pomiędzy prezesami izb architektów i inżynierów budownictwa, z którą można się zapoznać na stronie internetowej:

 

http://www.muratorplus.pl/biznes/uprawnienia-budowlane/inzynier-budownictwa-nie-tylko-techniczny-aspekt-budowania_82657.html .

 

PIIB uzyskał poparcie swojego stanowiska i uwag do projektu rozporządzenia przez wiele organizacji. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi ustaleniami w tej sprawie na stronie:

 

http://www.piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2386-poparcie-stanowiska-piib-w-sprawie-rozporzdzenia-o-samodzielnych-funkcjach-technicznych-w-budownictwie

 

Wiemy już, że wiele uwag PIIB do tego rozporządzenia zostało uwzględnionych, ale kontrowersyjny zapis pozostał. W załącznikach zawarte są pliki z tekstem projektu rozporządzenia z lipca 2014 r. oraz stanowisko PIIB w tej sprawie.

 

Czekamy z niecierpliwością, tak jak wielu młodych inżynierów i techników oraz mistrzów, na  ukazanie się nowego rozporządzenia MIiR w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnego z duchem i zapisami ustawy deregulacyjnej.