Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

UWAGI PIIB DO PROJEKTU ZMIANY USTAWY PRAWO BUDOWLANE

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju opracowany został projekt ustawy z dnia 28 lutego 2014 r.  o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zapisy projektu mają przyczynić się do ułatwienia lub przyspieszenia procesu budowlanego. Nie kwestionując tej potrzeby nasza izba ma wiele zastrzeżeń do zapisów tego projektu, który będzie niebawem przedmiotem prac parlamentarnych. Mamy nadzieję, że członkowie izby będą się identyfikować z wypracowanym stanowiskiem PIIB i udzielać wszelkiego wsparcia w działaniach izby na rzecz tworzenia dobrego prawa. W załączeniu przedstawiamy jeszcze raz projekt zmian do ustawy Prawo budowlane oraz stanowisko PIIB w sprawie zapisów tego projektu. Przypominamy, że tekst aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane jest dostępny na stronie PIIB pod adresem:  http://www.piib.org.pl/akty-prawne-normy-topmenu-97 .