Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

USTAWA O UŁATWIENIU DOSTĘPU DO NIEKTÓRYCH ZAWODÓW REGULOWANYCH NA FINISZU

W dniu 23 lipca 2013 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy „o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych”, w której przewidziane są m.in. zmiany w naszej ustawie samorządowej, w ustawie Prawo budowlane i w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. W projekcie tej ustawy przewiduje się likwidację samorządu zawodowego urbanistów oraz zmiany w zasadach uzyskiwania uprawnień budowlanych. Polska Izba Inżynierów Budownictwa uczestniczyła aktywnie w opiniowaniu procedowanego w Sejmie projektu. Nie wszystkie postulaty Izby zostały potraktowane z należytą uwagą. Wątpliwości do projektu ustawy zostały zawarte m.in. w uchwale XII Zjazdu Krajowego PIIB (patrz informacja na naszej stronie z dnia 3.07.2013 r.) oraz były wyrażane na różnych forach. Poważne zastrzeżenia do tego projektu mieli również w pierwszym czytaniu posłowie opozycji. Projektem zajmuje się w Sejmie Komisja Nadzwyczajna ds. związanych
z ograniczeniem biurokracji pod kierunkiem posła Adama Szejnfelda (PO), a po wakacjach sejmowych należy oczekiwać finału prac nad tym projektem. W zamieszczonym niżej linku można zapoznać się z drukiem nr 1576 Sejmu RP, zawierającym dyskutowany projekt wraz z uzasadnieniami i projektami stosownych rozporządzeń. Materiały te zawarte są również w załącznikach dołączonych do tej wiadomości. Trzeba mieć nadzieję, że ustawa w swym ostatecznym kształcie nie spowoduje spadku jakości wykonywania zawodu przez inżynierów budownictwa i zmniejszenia zaufania publicznego do naszego zawodu.

 

Równolegle z tymi pracami trwają rządowe prace nad zmianą wielu przepisów ustawy Prawo budowlane.  Założenia do tych zmian zawarte są w jednym z załączników.  Dyskusje nad tymi założeniami trwają w PIIB i izbach okręgowych. Oczekujemy również na uwagi członków izby, aby wypracować jednolite stanowisko w sprawie założeń i szczegółowego projektu ustawy.   


http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?documentId=A105922567FDDB1CC1257BAC0047827F