Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

        W dniu 12 stycznia 2012r. w hotelu WROCŁAW odbyła się uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych nadanych w sesji jesiennej 2011 r. przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Spośród 246 osób, które w tej sesji złożyły wnioski o nadanie uprawnień budowlanych oraz osób zakwalifikowanych do egzaminu w poprzednich sesjach, do egzaminu pisemnego zostały dopuszczone 262 osoby. Do egzaminu pisemnego faktycznie przystąpiły 244 osoby, z czego 222 osoby uzyskały wynik pozytywny i zostały dopuszczone do egzaminu ustnego. Do egzaminu ustnego przystąpiło 237 osób, w tym osoby, które zadały egzamin pisemny w bieżącej sesji oraz osoby przystępujące do egzaminu ustnego po raz kolejny.
W wyniku przeprowadzonego egzaminu w sesji jesiennej 2011r. OKK DOIIB nadała 211 uprawnień budowlanych, w tym w poszczególnych specjalnościach wydała n/w ilość decyzji:
­- architektonicznej – 2 decyzje,
­- konstrukcyjno-budowlanej – 85 decyzji
­- drogowej – 27 decyzji,
­- mostowej – 26 decyzji
­- instalacyjnej sanitarnej – 49 decyzji,
­- instalacyjnej elektrycznej – 15 decyzji,
­- kolejowej – 6 decyzji,
­- telekomunikacyjnej – 1 decyzję.
Wynik pozytywny egzaminu w tej sesji uzyskało 86,48% zdających.
       Podczas uroczystości wręczenia uprawnień osoby, które je uzyskały, złożyły ślubowanie o treści ustalonej przez Krajową Radę PIIB, które zgodnie z obowiązującym regulaminem przyjął Przewodniczący Okręgowej Rady DOIIB – dr hab. inż. Eugeniusz Hotała profesor PWr.
Treść złożonego ślubowania:
„PRZYJMUJĘ Z DUMĄ NADANE MI UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE:
­- NIGDY NIE ZAWIEŚĆ ZAUFANIA PUBLICZNEGO JAKIM SPOŁECZEŃSTWO, USTAWĄ KONSTYTUCYJNĄ, OBDARZYŁO MÓJ ZAWÓD;
­- DĄŻYĆ DO ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO SPOŁECZEŃSTWA I WSPÓŁTWORZYĆ JEGO KULTURĘ;
­- STALE PODNOSIĆ SWOJE KWALIFIKACJE ZAWODOWE;
­- KIEROWAĆ SIĘ DOBREM PUBLICZNYM ORAZ ZASADAMI UCZCIWOŚCI ZAWODOWEJ I OSOBISTEJ;
­- PRZESTRZEGAĆ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA BUDOWLI I PROCESÓW BUDOWLANYCH.”
Obwoluta, w której osoby te otrzymały egzemplarze uprawnień budowlanych, zawiera obowiązujący w PIIB „Kodeks zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa”.
Uprawnienia budowlane wręczali: Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB – prof. dr inż. Kazimierz Czapliński, Przewodniczący Okręgowej Rady DOIIB – dr hab. inż. Eugeniusz Hotała prof. PWr oraz Członek Prezydium PIIB –  mgr inż. Tadeusz Olichwer.
Młodzi inżynierowie otrzymali wraz z uprawnieniami okolicznościowe pamiątki oraz aktualne egzemplarze czasopisma „Budownictwo Dolnośląskie”, wydawanego przez DOIIB.