Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

UROCZYSTE WRĘCZENIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

W dniu 13 lipca 2016 r. w hotelu SCANDIC we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych, nadanych w sesji wiosennej 2016 r. przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Spośród 252 osób, które w tej sesji złożyły wnioski o nadanie uprawnień budowlanych oraz osób zakwalifikowanych do egzaminu w poprzednich sesjach, do egzaminu pisemnego dopuszczono 304 osoby. Do egzaminu pisemnego przystąpiło 261 osób, z czego 228 osób uzyskało wynik pozytywny i zostało dopuszczonych do egzaminu ustnego. Do egzaminu ustnego przystąpiło 285 osób, w tym osoby, które zdały egzamin pisemny w bieżącej sesji oraz osoby przystępujące do egzaminu ustnego po raz kolejny. 

W wyniku przeprowadzonego egzaminu w sesji wiosennej 2016 r. OKK DOIIB nadała 198 uprawnień budowlanych, w tym w poszczególnych specjalnościach wydała następujące liczby decyzji o nadaniu uprawnień: 

konstrukcyjno-budowlanej – 106 decyzji,

inżynieryjnej drogowej – 19 decyzji,

inżynieryjnej mostowej – 5 decyzji,

instalacyjnej sanitarnej – 42 decyzje,

instalacyjnej elektrycznej – 17 decyzji,

inżynieryjnej kolejowej – 2 decyzje,

instalacyjnej telekomunikacyjnej – 3 decyzje,

inżynieryjnej hydrotechnicznej – 4 decyzje.

Podczas uroczystości wręczenia uprawnień osoby, które je uzyskały, złożyły ślubowanie o treści ustalonej przez Krajową Radę PIIB. Ślubowanie, zgodnie z obowiązującym regulaminem, przyjął Przewodniczący Okręgowej Rady DOIIB – Eugeniusz Hotała. Złożył on też wszystkim gratulacje i życzenia zadowolenia z możliwości uprawiania zaszczytnego zawodu inżyniera budownictwa, który jest zawodem zaufania publicznego. Wyraził też przekonanie, że zaufanie to powinno mobilizować wszystkich uprawnionych inżynierów budownictwa do jak najlepszego wykonywania zawodu, zarówno w zakresie merytorycznym, jak i etycznym.  Podkreślił konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez wszystkich inżynierów budownictwa – członków samorządu zawodowego.

Uprawnienia budowlane wręczali: Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB mgr inż. Jacek Oszytko, Przewodniczący Okręgowej Rady DOIIB dr hab. inż. Eugeniusz Hotała prof. PWr., mgr inż. Tadeusz Olichwer – Sekretarz Rady DOIIB oraz inż. Marek Kaliński – członek prezydium Rady DOIIB.  Wraz z decyzją o nadaniu uprawnień budowlanych wręczano wszystkim „uprawnionym inżynierom” obowiązujący w PIIB „Kodeks zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa” oraz drobne upominki.

Relacja filmowa z uroczystości wręczenia uprawnień budowlanych będzie dostępna w telewizji internetowej, w zakładce TV DOIIB na stronie internetowej naszej izby.