Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

UROCZYSTE WRĘCZENIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

W dniu 14 stycznia 2016r. w hotelu WROCŁAW odbyła się uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych, nadanych w sesji jesiennej 2015 r. przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Spośród 241 osób, które w tej sesji złożyły wnioski o nadanie uprawnień budowlanych oraz osób zakwalifikowanych do egzaminu w poprzednich sesjach, do egzaminu pisemnego dopuszczono 277 osób. Do egzaminu pisemnego przystąpiło tylko 232 osoby, z czego 208 osób uzyskało wynik pozytywny i zostało dopuszczonych do egzaminu ustnego. Do egzaminu ustnego przystąpiły 253 osoby, w tym osoby, które zadały egzamin pisemny w bieżącej sesji oraz osoby przystępujące do egzaminu ustnego po raz kolejny. W wyniku przeprowadzonego egzaminu w sesji jesiennej  2015 r. OKK DOIIB nadała 194 uprawnienia budowlane, w tym w poszczególnych specjalnościach wydała następujące liczby decyzji o nadaniu uprawnień:
konstrukcyjno-budowlanej – 84 decyzje,
inżynieryjnej drogowej – 11 decyzji,
inżynieryjnej mostowej – 3 decyzje,
instalacyjnej sanitarnej – 37 decyzji,
instalacyjnej elektrycznej – 33 decyzje,
inżynieryjnej kolejowej – 18 decyzji,
instalacyjnej telekomunikacyjnej – 6 decyzji,
inżynieryjnej hydrotechnicznej – 2 decyzje.

Podczas uroczystości wręczenia uprawnień osoby, które je uzyskały, złożyły ślubowanie o treści ustalonej przez Krajową Radę PIIB. Ślubowanie, zgodnie z obowiązującym regulaminem, przyjął Przewodniczący Okręgowej Rady DOIIB – Eugeniusz Hotała. Złożył on też wszystkim gratulacje i życzenia zadowolenia z możliwości uprawiania zaszczytnego zawodu inżyniera budownictwa, który jest zawodem zaufania publicznego. Wyraził też przekonanie, że zaufanie to będzie mobilizować wszystkich uprawnionych inżynierów budownictwa do jak najlepszego wykonywania zawodu, zarówno w zakresie merytorycznym, jak i etycznym.  Podkreślił konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez wszystkich inżynierów budownictwa – członków samorządu zawodowego.   
Uprawnienia budowlane wręczali: Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB prof. dr inż. Kazimierz Czapliński w towarzystwie Przewodniczącego Okręgowej Rady DOIIB – dr hab. inż. Eugeniusz Hotały oraz członków Prezydium Rady DOIIB – Marka Kalińskiego i Tadeusza Olichwera. Wraz z decyzją o nadaniu uprawnień budowlanych wręczano wszystkim „uprawnionym inżynierom” obowiązujący w PIIB „Kodeks zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa”.