Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

UROCZYSTE WRĘCZENIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

W dniu 13 lipca 2015r. w hotelu WROCŁAW odbyła się uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych, nadanych w sesji wiosennej 2015 r. przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Spośród 257 osób, które w tej sesji złożyły wnioski o nadanie uprawnień budowlanych oraz osób zakwalifikowanych do egzaminu w poprzednich sesjach, do egzaminu pisemnego dopuszczono 309 osób. Do egzaminu pisemnego przystąpiło 276 osób, z czego 238 osób uzyskało wynik pozytywny i zostało dopuszczonych do egzaminu ustnego. Do egzaminu ustnego przystąpiły 273 osoby, w tym osoby, które zadały egzamin pisemny w bieżącej sesji oraz osoby przystępujące do egzaminu ustnego po raz kolejny. W wyniku przeprowadzonego egzaminu w sesji wiosennej 2015 r. OKK DOIIB nadała 217 uprawnień budowlanych, w tym w poszczególnych specjalnościach wydała  następujące liczby decyzji o nadaniu uprawnień:
    konstrukcyjno-budowlanej – 88 decyzji,
    inżynieryjnej drogowej – 24 decyzje,
    inżynieryjnej mostowej – 11 decyzji,
    instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod. i kan. – 47 decyzji,
    instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 33 decyzje,
    inżynieryjnej kolejowej – 9 decyzji,
    instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – 1 decyzja,
    inżynieryjnej hydrotechnicznej – 4 decyzje.

Podczas uroczystości wręczenia uprawnień osoby, które je uzyskały, złożyły ślubowanie o treści ustalonej przez Krajową Radę PIIB. Ślubowanie, zgodnie z obowiązującym regulaminem, przyjął Przewodniczący Okręgowej Rady DOIIB – Eugeniusz Hotała. Złożył on też wszystkim gratulacje i życzenia zadowolenia z możliwości uprawiania zaszczytnego zawodu inżyniera budownictwa, który jest zawodem zaufania publicznego. Wyraził też przekonanie, że zaufanie to powinno mobilizować wszystkich uprawnionych inżynierów budownictwa do jak najlepszego wykonywania zawodu, zarówno w zakresie merytorycznym, jak i etycznym.  Podkreślił konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez wszystkich inżynierów budownictwa – członków samorządu zawodowego.   
Uprawnienia budowlane wręczali: Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB prof. dr inż. Kazimierz Czapliński, Przewodniczący Okręgowej Rady DOIIB – dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr. Wraz z decyzją o nadaniu uprawnień budowlanych wręczano wszystkim „uprawnionym inżynierom” obowiązujący w PIIB „Kodeks zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa”.