Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

UROCZYSTE WRĘCZENIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

W dniu 10 lipca 2013 r. w hotelu WROCŁAW odbyła się uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych, nadanych w sesji wiosennej 2013 r. przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Spośród 188 osób, które w tej sesji złożyły wnioski o nadanie uprawnień budowlanych oraz osób zakwalifikowanych do egzaminu w poprzednich sesjach, do egzaminu pisemnego dopuszczono 221 osób. Do egzaminu pisemnego przystąpiło 200 osób, z czego 180 osób uzyskało wynik pozytywny i zostało dopuszczonych do egzaminu ustnego. Do egzaminu ustnego przystąpiło 209 osób, w tym osoby, które zadały egzamin pisemny w bieżącej sesji oraz osoby przystępujące do egzaminu ustnego po raz kolejny. W wyniku przeprowadzonego egzaminu w sesji wiosennej 2013 r. OKK DOIIB nadała 180 uprawnień budowlanych, w tym w poszczególnych specjalnościach wydała  następujące liczby decyzji o nadaniu uprawnień:
 
 – architektonicznej – 2 decyzje,
 – konstrukcyjno-budowlanej – 70 decyzji,
 – drogowej – 23 decyzje,
 – mostowej – 17 decyzji
 – instalacyjnej sanitarnej – 33 decyzje,
 – instalacyjnej elektrycznej – 29 decyzji,
 – kolejowej – 3 decyzje,
 – telekomunikacyjnej – 3 decyzje.
Pozytywny wynik egzaminu w tej sesji uzyskało 90% zdających.

Podczas uroczystości wręczenia uprawnień osoby, które je uzyskały, złożyły ślubowanie o treści ustalonej przez Krajową Radę PIIB. Ślubowanie, zgodnie z obowiązującym regulaminem, przyjął Przewodniczący Okręgowej Rady DOIIB – Eugeniusz Hotała. Złożył on też wszystkim gratulacje i życzenia zadowolenia z możliwości uprawiania zaszczytnego zawodu inżyniera budownictwa, który jest zawodem zaufania publicznego. Wyraził też przekonanie, że zaufanie to powinno mobilizować wszystkich uprawnionych inżynierów budownictwa do jak najlepszego wykonywania zawodu, zarówno w zakresie merytorycznym, jak i etycznym.  Podkreślił konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez wszystkich inżynierów budownictwa – członków samorządu zawodowego.   
Uprawnienia budowlane wręczali: Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB prof. dr inż. Kazimierz Czapliński, Przewodniczący Okręgowej Rady DOIIB – dr hab. inż. Eugeniusz Hotała prof.  PWr oraz Członek Prezydium PIIB – mgr inż. Tadeusz Olichwer.  Wraz z decyzją o nadaniu uprawnień budowlanych, oprócz drobnych upominków, wręczano wszystkim „uprawnionym inżynierom” obowiązujący w PIIB „Kodeks zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa”.