Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

UROCZYSTE WRĘCZENIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

W dniu 9 stycznia 2013 r., w hotelu WROCŁAW, odbyła się uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych, nadanych w sesji jesiennej 2012 r. przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Spośród 209 osób, które w tej sesji złożyły wnioski o nadanie uprawnień budowlanych oraz osób zakwalifikowanych do egzaminu w poprzednich sesjach, do egzaminu pisemnego dopuszczono 239 osoby. Do egzaminu pisemnego faktycznie przystąpiło 224 osób, z czego 207 osób uzyskało wynik pozytywny i zostało dopuszczonych do egzaminu ustnego. Do egzaminu ustnego przystąpiło 228 osób, w tym osoby, które zadały egzamin pisemny w bieżącej sesji oraz osoby przystępujące do egzaminu ustnego po raz kolejny. W wyniku przeprowadzonego egzaminu w sesji jesiennej 2012 r. OKK DOIIB nadała 200 uprawnień budowlanych, w tym w poszczególnych specjalnościach wydała n/w ilość decyzji:

 – architektonicznej – 1 decyzja,
 – konstrukcyjno-budowlanej – 91 decyzji,
 – drogowej – 25 decyzji,
 – mostowej – 22 decyzje
 – instalacyjnej sanitarnej – 39 decyzji,
 – instalacyjnej elektrycznej – 16 decyzji,
 – kolejowej – 5 decyzji.
 – telekomunikacyjnej – 1 decyzja.

Pozytywny wynik egzaminu w tej sesji uzyskało 87,7 % zdających.

Podczas uroczystości wręczenia uprawnień osoby, które je uzyskały, złożyły ślubowanie o treści ustalonej przez Krajową Radę PIIB. Ślubowanie, zgodnie z obowiązującym regulaminem, przyjął Przewodniczący Okręgowej Rady DOIIB – Eugeniusz Hotała. Złożył on też wszystkim gratulacje i życzenia zadowolenia z możliwości uprawiania zaszczytnego zawodu inżyniera budownictwa, który jest zawodem zaufania publicznego. Wyraził też przekonanie, że zaufanie to powinno mobilizować wszystkich uprawnionych inżynierów budownictwa do jak najlepszego wykonywania zawodu, zarówno w zakresie merytorycznym, jak i etycznym.  
Uprawnienia budowlane wręczali: Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB prof. dr inż. Kazimierz Czapliński, Przewodniczący Okręgowej Rady DOIIB – dr hab. inż. Eugeniusz Hotała prof.  PWr oraz Członek Prezydium PIIB – mgr inż. Tadeusz Olichwer.  Wraz z decyzją o nadaniu uprawnień budowlanych, oprócz drobnych upominków, wręczano wszystkim „uprawnionym inżynierom” obowiązujący w PIIB „Kodeks zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa”.