Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

UROCZYSTE WRĘCZENIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH (15.01.2019r.)

W dniu 15 stycznia 2019r. w SILVER CONFERENCE CENTER we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych, nadanych w sesji jesiennej 2018r. przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

Spośród 240 osób, które w tej sesji złożyły wnioski o nadanie uprawnień budowlanych oraz osób zakwalifikowanych do egzaminu w poprzednich sesjach, do egzaminu pisemnego dopuszczono 318 osób. Do egzaminu pisemnego przystąpiło 241 osób, z czego 209 osób uzyskało wynik pozytywny i zostało dopuszczonych do egzaminu ustnego. Do egzaminu ustnego przystąpiło 299 osób, w tym osoby, które zdały egzamin pisemny w bieżącej sesji oraz osoby przystępujące do egzaminu ustnego po raz kolejny. 

 

W wyniku przeprowadzonego egzaminu w sesji jesiennej 2018r. OKK DOIIB nadała 215 uprawnień budowlanych, w tym w poszczególnych specjalnościach wydała następujące liczby decyzji o nadaniu uprawnień: 

konstrukcyjno-budowlanej – 91 decyzji,

inżynieryjnej drogowej – 18 decyzji,

inżynieryjnej mostowej –   7 decyzji,

instalacyjnej sanitarnej – 53 decyzje,

instalacyjnej elektrycznej – 39 decyzji,

inżynieryjnej kolejowej –   4 decyzje,

instalacyjnej telekomunikacyjnej –   1 decyzja,

inżynieryjnej hydrotechnicznej –   2 decyzje,

 

Uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych prowadził prof. dr hab. inż. Antoni Szydło – Przewodniczący OKK DOIB. Podczas tej uroczystości osoby, które uzyskały uprawnienia, złożyły ślubowanie o treści ustalonej przez Krajową Radę PIIB. Ślubowanie, zgodnie z obowiązującym regulaminem, przyjął Zastępca Przewodniczącego Rady DOIIB – mgr inż. Rafał Zarzycki. W uroczystości Radę DOIIB reprezentował również inż. Marek Kaliński – Zastępca Przewodniczącego Rady DOIIB, który złożył wszystkim gratulacje i życzenia zadowolenia z możliwości wykonywania zaszczytnego zawodu inżyniera budownictwa, który jest zawodem zaufania publicznego. Wyraził również przekonanie, że zaufanie to powinno mobilizować wszystkich uprawnionych inżynierów budownictwa do jak najlepszego wykonywania zawodu, zarówno w zakresie merytorycznym, jak i etycznym.  Podkreślił konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez wszystkich inżynierów budownictwa – członków samorządu zawodowego.  Mgr inż. Rafał Zarzycki w swoim wystąpieniu zachęcał do aktywnego udziału w działalności samorządu zawodowego jakim jest Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz do korzystania ze szkoleń znajdujących się na stronie internetowej Izby, w zakładce telewizji internetowej  „TV DOIIB”.

 

Uprawnienia budowlane wręczali: Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB prof. dr hab. inż. Antoni Szydło oraz Zastępca Przewodniczącego Rady DOIIB inż. Marek Rafał Kaliński. Wraz z decyzją o nadaniu uprawnień budowlanych wręczano wszystkim „uprawnionym inżynierom” obowiązujący w PIIB „Kodeks zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa” oraz drobne upominki. Relacja z uroczystości wręczenia uprawnień budowlanych będzie wkrótce dostępna w telewizji internetowej TV DOIIB.