Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

UROCZYSTE WRĘCZENIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH (11.07.2018 r.)

W dniu 11 lipca 2018 r. w hotelu SILVER CONFERENCE CENTER we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych, nadanych w sesji wiosennej 2018r. przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

Spośród 268 osób, które w tej sesji złożyły wnioski o nadanie uprawnień budowlanych oraz osób zakwalifikowanych do egzaminu w poprzednich sesjach, do egzaminu pisemnego dopuszczono 355 osób. Do egzaminu pisemnego przystąpiło 274 osoby, z czego 245 osób uzyskało wynik pozytywny i zostało dopuszczonych do egzaminu ustnego. Do egzaminu ustnego przystąpiły 304 osoby, w tym osoby, które zdały egzamin pisemny w bieżącej sesji oraz osoby przystępujące do egzaminu ustnego po raz kolejny. 

 

W wyniku przeprowadzonego egzaminu w sesji wiosennej 2018r. OKK DOIIB nadała 216 uprawnień budowlanych, w tym w poszczególnych specjalnościach wydała następujące liczby decyzji o nadaniu uprawnień: 

konstrukcyjno-budowlanej – 96 decyzji,

inżynieryjnej drogowej – 17 decyzji,

inżynieryjnej mostowej –   5 decyzji,

instalacyjnej sanitarnej – 42 decyzje,

instalacyjnej elektrycznej – 36 decyzji,

inżynieryjnej kolejowej – 13 decyzji,

instalacyjnej telekomunikacyjnej –   5 decyzji,

inżynieryjnej hydrotechnicznej –   2 decyzje,

 

Uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych poprowadził prof. dr hab. inż. Antoni Szydło – Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB. Podczas tej uroczystości osoby, które uzyskały uprawnienia, złożyły ślubowanie o treści ustalonej przez Krajową Radę PIIB. Ślubowanie, zgodnie z obowiązującym regulaminem, przyjął Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady DOIIB – mgr inż. Rainer Bulla. Złożył on też wszystkim gratulacje i życzenia zadowolenia z możliwości wykonywania zaszczytnego zawodu inżyniera budownictwa. Informacje o działalności Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (DOIIB) przekazał zebranym przedstawiciel Prezydium Rady DOIIB inż. Marek Kaliński. Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych wręczali:  Przewodniczący OKK DOIIB prof. dr hab. inż. Antoni Szydło oraz Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady DOIIB mgr inż. Rainer Bulla. Wraz z decyzją o nadaniu uprawnień budowlanych wręczano wszystkim „uprawnionym inżynierom” obowiązujący w PIIB „Kodeks zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa” oraz drobne upominki. Relacja z uroczystości wręczenia uprawnień budowlanych będzie dostępna w telewizji internetowej TV DOIIB.