Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Specjalności uprawnień budowlanych

Uprawnienia budowlane mogą być udzielane: do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi lub łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, w następujących specjalnościach:
   – konstrukcyjno – budowlanej,
   – inżynieryjnej mostowej,
   – inżynieryjnej drogowej,
   – inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
   – inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
   – inżynieryjnej hydrotechnicznej,
   – inżynieryjnej wyburzeniowej,
   – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
   – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
   – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.