Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Regulacje

Pozostałe regulacje

  • ustawa z dnia 9 maja 2014r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych
  • ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – obowiązywało do dnia 2 lipca 2005r.
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – obowiązywało od dnia 3 lipca 2005r. do dnia 30 maja 2006r.)
  • rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – obowiązywało od dnia 31 maja 2006r. do dnia 9 sierpnia 2014r.
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – obowiązywało od dnia 25 września 2014r. do dnia 30 kwietnia 2019r.
  • rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – obowiązuje od dnia 7 maja 2019r.
  • ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.