Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Ogłoszenia Przewodniczącego OKK w sprawie terminów

Ogłoszenie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB w sprawie egzaminu w sesji nr 1/2023

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że egzamin na uprawnienia budowlane w sesji Nr 1/2023 zostanie przeprowadzony w dniach 26 maja – 16 czerwca 2023r.

w SILVER TOWER CENTER we Wrocławiu, Plac Konstytucji 3 Maja 3 (część pisemna) oraz w siedzibie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu, ul. Odrzańska 22 (część ustna)

Osoby dopuszczone do egzaminu zostaną poinformowane o terminie egzaminu listem poleconym.

WAŻNE

Informujemy, że na egzaminie ustnym możliwe będzie korzystanie wyłącznie z własnych tekstów aktów prawnych i norm – w wersji papierowej.

Izba nie udostępnia treści przepisów i norm.

Osoba dopuszczona do egzaminu, która nie zamierza przystąpić do egzaminu w terminie 26 maja 2023r. – 16 czerwca 2023r. proszona jest o niezwłoczne pisemne powiadomienie komisji o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu w bieżącej sesji.

Ogłoszenie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB w sprawie sesji nr 1/2023

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że osoby zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego mogą składać wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji Nr 1/2023 w dniach od 9 do 20 stycznia 2023r.

Wnioski należy przesyłać w w/w terminie za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich.

Dokumenty proszę kierować na adres:

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Odrzańska 22
50-114 Wrocław

Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji 1/2023 – 26 maja 2023r.

Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu w sesji 1/2023 (dot. osób, które uzyskały wynik negatywny egzaminu oraz osób, które nie zgłosiły się na egzamin) – winny złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego, tj. do dnia 26 marca 2023r.