Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH WNIOSKI O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH I OSÓB KIERUJĄCYCH PRAKTYKĄ

Najczęściej występujące braki formalne, które wstrzymują wszczęcie postępowania polegającego na kwalifikowaniu wykształcenia i praktyki zawodowej (art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – Dz.U. z 2020r., poz. 1333, z późn. zm.):

 1. Brak sprecyzowania na wniosku o nadanie uprawnień budowlanych pełnego zakresu uprawnień, o jakie ubiega się kandydat:
  • do projektowania, czy do kierowania robotami budowlanymi czy do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi;
  • bez ograniczeń czy w ograniczonym zakresie;
  • nieprawidłowa nazwa specjalności uprawnień  (art. 14 ust. 1 ustawy Prawo budowlane);
 2. brak określenia (sprecyzowania) na wniosku listy złożonych załączników (korzystając z wzoru wniosku należy niepotrzebne skreślić);
 3. brak dowodu wpłaty I raty za postępowanie kwalifikacyjne.

Najczęściej występujące braki w dokumentach podlegających ocenie Komisji w trybie art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy Prawo budowlane:

 1. W oświadczeniu osoby kierującej praktyką brak:
  • sprecyzowania pełnionej przez kierującego praktyką funkcji technicznej (niepotrzebne skreślić);
  • prawidłowej nazwy specjalności i zakresu uprawnień, o jakie ubiega się kandydat;
  • miejscowości i daty wydania oświadczenia;
 2. Przy wyborze opiekuna praktyki zweryfikować czy ma on uprawnienia wymagane przepisami;
 3. W zbiorczym zestawieniu praktyki zawodowej (załącznik do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki) brak starannego wypełnienia wszystkich danych wymaganych w nagłówkach tabeli, m.in.:
  • Brak charakterystycznych parametrów technicznych lub użytkowych danego obiektu, odpowiednich dla wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych (kolumna nr 2);
  • Brak charakteru wykonywanych czynności, których opis winien zawierać informacje o czynnościach o charakterze technicznym z wyszczególnieniem etapów budowy i realizacji poszczególnych elementów konstrukcji, w których praktykant uczestniczył osobiście lub informacje o czynnościach przy sporządzaniu projektów z wyszczególnieniem elementów projektu, w których praktykant uczestniczył osobiście (kolumna nr 5); Szczególną uwagę należy zwrócić na stosowanie określeń technicznych, używanych w przepisach, normach oraz piśmiennictwie fachowym;
  • Brak formy odbywania praktyki, pełnionej przez praktykanta funkcji technicznej (kolumna nr 5);
 4. W zbiorczym zestawieniu praktyki zawodowej (kol. 5) nie należy zestawiać czynności:
  • związanych z pomiarami geodezyjnymi, ustalaniem harmonogramów, przygotowywaniem zamówień na materiały budowlane, rozliczaniem, wydawaniem  materiałów budowlanych, przygotowywaniu szkoleń bhp i  innych, uczestniczeniu w naradach organizacyjnych negocjacjach zarówno w biurze projektowym jak  i na  budowie, itp.
  • zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych oraz wykładnią Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wszelkie prace związane z  działalnością nadzoru inwestorskiego nie będą  wliczane do praktyki.
Pobierz plik w formacie *.pdf

UWAGA:

Osoby, które w toku postępowania kwalifikacyjnego zostaną listownie zobowiązane przez Komisję do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień, winny w wymaganym terminie przesłać odpowiedź na wezwanie, w której należy określić nadawcę z adresem oraz wymienić załączone dokumenty stanowiące uzupełnienie wniosku o nadanie uprawnień budowlanych (brak pisma przewodniego z w/w danymi utrudnia prawidłowe oznaczenie nadawcy oraz rejestrację uzupełnianych dokumentów).