Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

TRZEBA POWALCZYĆ O DOBRY KODEKS BUDOWLANY

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego zwróciła się w dniu 2 czerwca 2014 r. do PIIB o opinie w sprawie podstawowej wersji projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Projekt tego Kodeksu normuje sprawy: kształtowania i realizacji lokalnej polityki przestrzennej, przygotowania terenów pod inwestycje, realizacji inwestycji, w tym inwestycji celu publicznego, utrzymania obiektów budowlanych, a także organizacji i zasad działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Wiele zapisów zawartych w tym projekcie budzi uzasadniony niepokój środowiska inżynierów budowlanych oraz inwestorów.

 

Prosimy wszystkich członków DOIIB o zapoznanie się z załączonym tekstem projektu Kodeksu i przesyłanie na adres internetowy biura DOIIB uwag i opinii w sprawie zawartych w nim zapisów. Opinie te należy przesyłać do dnia 14 czerwca 2014 r., aby mogły one być uwzględnione w przygotowywanym stanowisku Rady DOIIB, które prezentować będziemy oficjalnie w mediach i przed komisjami sejmowymi.

 

W załączniku zawarty jest projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.