Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

STUDIA PODYPLOMOWE – PROBLEMATYKA ZABYTKOZNAWCZA I KONSERWATORSKA ARCHITEKTURY HISTORYCZNEJ

STUDIA PODYPLOMOWE – PROBLEMATYKA ZABYTKOZNAWCZA I KONSERWATORSKA ARCHITEKTURY HISTORYCZNEJ.
 
Zakład Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na Studia podyplomowe w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej.

Rekrutacja na rok akademicki 2018/19 trwa do 31.12.2018r.

Studia zapewniają możliwość uzyskania nowoczesnego wykształcenia: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych odpowiadających wymogom współczesnego świata w dobie globalizacji idei ochrony dziedzictwa, a także wymogom stawianym w krajowej strategii ochrony dziedzictwa kulturowego, w szczególności w zakresie rewitalizacji, rewaloryzacji i adaptacji dziedzictwa architektonicznego oraz w zintegrowanym interdyscyplinarnym podejściu do zagadnień ochrony zabytków.

Studia przewidziane są dla absolwentów uczelni wyższych legitymujących się tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera w dziedzinie nauk technicznych i humanistycznych oraz obszarze sztuki związanych z architekturą, budownictwem i sztuką (w szczególności na kierunkach: Architektura, Architektura i Urbanistyka, Budownictwo, Architektura Krajobrazu, Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki oraz innych o profilu ogólnoakademickim związanych ze sztuką), zajmujących się konserwacją i restauracją zabytków architektury, w szczególności projektowaniem, wykonawstwem i nadzorowaniem prac budowlano-konserwatorskich, a także dla osób z wykształceniem ogólnoakademickim zajmujących się ochroną i zarządzaniem dziedzictwem architektonicznym (pracownicy służb konserwatorskich, administracji publicznej i administratorzy zabytków).
 
Szczegółowe informacje zawarte są na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:
 https://www.umk.pl/kandydaci/podyplomowe/oferta/?id_kursu=3964
oraz http://konserwatorstwo.umk.pl/pl/studia-podyplomowe/