Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

IZBA W STATYSTYKACH

Jak co roku sporządzane są przez biuro PIIB różne zestawienia statystyczne, które mają pomóc w ocenie aktualnej kondycji samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Zachęcamy do lektury załączonego pliku z wybranymi zestawieniami statystycznymi, przygotowanymi przez Pana Adama Kuśmierczyka z Krajowego Biura PIIB. Warto zwrócić uwagę na stabilizację liczby członków PIIB na poziomie ok. 115 tyś., przy czym prawdopodobny jest spadek tej liczby w najbliższym czasie. Bardzo duża grupę członków stanowią ludzie w wieku przedemerytalnym, którzy z różnych powodów opuszczą szeregi naszego samorządu. Stosunkowo mała grupę członków stanowią inżynierowie w przedziale wiekowym 40-50 lat, co wynika m.in. z zaprzestania nadawania uprawnień technikom budowlanym oraz z różnych zjawisk demograficznych. DOIIB pod względem liczebności jest ciągle czwartą izbą w kraju, a aktywność jej członków w korzystaniu z portalu internetowego PIIB jest również na dobrym poziomie. Coraz więcej członków izby korzysta z elektronicznego dostępu do biblioteki polskich norm i szkoleń e-learningowych. W niektórych izbach okręgowych zrezygnowano z wydawania papierowych zaświadczeń o przynależności do izby, pozostawiając jedynie możliwość pobrania elektronicznego zaświadczenia na portalu internetowym PIIB. W izbie dolnośląskiej z tego portalu korzysta prawie 55% członków. Zachęcamy do lektury załączonego pliku z danymi statystycznymi.