Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY IA RP DOTYCZĄCE PEŁNIENIA FUNKCJI KIEROWNIKA BUDOWY (ART. 9 UST.1 PKT 3 PROJEKTU USTAWY O INŻYNIERACH BUDOWNICTWA)

Krajowa Rada Izby Architektów RP, w piśmie do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 listopada 2018 r. przedstawiła stanowisko uzupełniające do pisma z dnia 25.10.2018 r. zawierającego uwagi Krajowej Rady IA RP do projektów ustawy o architektach, ustawy o inżynierach budownictwa oraz ustawy przepisy wprowadzające ustawę o architektach oraz ustawę o inżynierach budownictwa.

 

Nowe pismo zawiera, ważne dla naszego samorządu zawodowego, stanowisko Krajowej Rady IA RP w sprawie pełnienia funkcji kierownika budowy (art. 9 ust.1 pkt 3 projektu ustawy o inżynierach budownictwa).

 

Z treścią tego pisma można się zapoznać na stronie internetowej Izby Architektów RP: http://www.izbaarchitektow.pl/pliki/wych_412_2018.pdf