Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ŚRODOWISKOWE ZASADY WYCEN PRAC PROJEKTOWYCH (ŚZWPP) DLA CZŁONKÓW DOIIB

W związku z podpisaniem umowy z Izbą Projektowania Budowlanego w Warszawie, DOIIB umożliwia Państwu dostęp do Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych – 2012.  Aplikacja – ŚZWPP-2012 dostępna jest po zalogowaniu się w “Strefie dla członków” na zasadach opisanych w zakładce.
Aplikacja zawiera aktualny zbiór informacji,  które pozwalają na określenie nie tylko obiektywnego poziomu cen za prace projektowe i usługi inżynierskie  do negocjacji z zamawiającym, ale również na ustalenie prawidłowego zakresu dokumentacji projektowej we wszystkich stadiach i branżach.

 

Zakres wydawnictwa pt. Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych – 2012 będzie analogiczny jak ŚZWPP – 2009 i obejmuje następujące rozdziały:
Rozdział 1 – Postanowienia ogólne. Poradnik dla projektantów i inwestorów
Rozdział 2 – tom 1 i 2.  Opracowanie dla budynków i budowli oraz zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia terenu
Rozdział 3 – Opracowania technologiczne
Rozdział 4 – Sieci magistralne i rozdzielcze uzbrojenia terenu, ulice, drogi, koleje, tramwaje, ochrona katodowa, odwodnienia stałe i wykopów,
Rozdział 6 – Inwestycje budownictwa specjalistycznego. Łączność. Radio i telewizja. Lotniska. Budownictwo morskie i wodne śródlądowe. Budownictwo hydrotechniczne śródlądowe
Rozdział 7 – Inwestycje ekologiczne. Technologie zakładów  uzdatniania  wody, oczyszczalni ścieków, obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych, gospodarki odpadami oraz  raport i studia z zakresu ochrony środowiska
Rozdział 8 – Opracowania różne. Ochrona przeciwpożarowa. Organizacja robót  i zagospodarowanie placu budowy. Technologia montażu  obiektów i robót specjalnych. Roboty rozbiórkowe. Plan  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz). Melioracje wodne. Prace geotechniczne. Wały przeciwpowodziowe.
Rozdział 9 – Konstrukcje i urządzenia specjalistyczne (mechaniczne – nietypowe).
Rozdział 10 – Prace urbanistyczne nie wchodzi w skład  wydania ŚZWPP – 2012 ze względu na brak znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Mamy nadzieję, że kolejna aplikacja zaspokoi państwa potrzeby i ułatwi codzienną pracę. Cena za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) ustalana jest corocznie przez Izbę Projektowania Budowlanego. W załączeniu znajduje się decyzja IPB w sprawie stawki za j.n.p na rok 2014, która wynosi 20,00 zł.

 

Zachęcamy do korzystania z aplikacji.