Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Sprawozdanie z X Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB

W dniach 17-18 czerwca 2011 r. w Hotelu Novotel-Airport w Warszawie odbył się X Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wzięło w nim udział 173 delegatów reprezentujących 16   izb okręgowych, a zatem debata odbywała się przy wysokiej, 85 % frekwencji. Przewodniczącą Komisji Mandatowej została nasza koleżanka Danuta Paginowska, a w pracach Komisji Wniosków i Uchwał uczestniczył Janusz Szczepański. Zjazd otworzył Prezes PIIB Andrzej Roch Dobrucki. Wybrano Przewodniczącego Zjazdu, którym został Franciszek Buszka, na co dzień przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Do Prezydium Zjazdu powołano koleżankę Zofię Zwierzchowską z DOIIB. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, wśród których byli: poseł RP – Janusz Piechociński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Piotr Styczeń, Wojciech Gęsiak – prezes Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Wiktor Piwkowski – przewodniczący PZITB, Andrzej Królikowski – prezes PZITS, Anna Boryska – Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Architektów Polskich, Zbigniew Lechowicz – Prezydent Polskiego Komitetu Geotechniki, Jerzy Gumiński – Sekretarz Generalny NOT, Ksawery Krassowski – przewodniczący Izby Projektowania Budowlanego, Jan Łoziński – wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Milena Kruszewska – reprezentująca Naczelną Izbę Lekarską, Paweł Zając – skarbnik Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Roman Nowicki –  przewodniczący Stałego Przedstawicielstwa Kongresu Budownictwa oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych samorządów inżynierskich – Gorazd Humar przewodniczący Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ECCE), Vesella Gospodinowa (dyrektor generalna) i Martin Mladenow (sekretarz generalny) z Bułgarskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Aloes Materna I wiceprzewodniczący Czeskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
    W drugiej części dnia przyszedł czas na sprawozdania poszczególnych organów PIIB oraz dyskusje nad tymi sprawozdaniami. Prezes Izby, przedstawiając sprawozdanie Krajowej Rady PIIB  podsumował miniony rok działalności naszego samorządu, wysuwając m.in. na plan pierwszy konieczność i potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego inżynierów budownictwa oraz większą skuteczność Izby w działaniach na rzecz poprawy Prawa Budowlanego i innych przepisów związanych z budownictwem. W swoim sprawozdaniu Komisja Rewizyjna PIIB wniosła o udzielenie absolutorium Krajowej Radzie PIIB za rok 2010. Dziesięciolecie Izby postanowiono uczcić zwołaniem Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego jesienią 2012 roku, chociaż delegaci przedstawiali inne propozycje, a zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu miało niemal tyle samo przeciwników, co zwolenników. Odbyły się także wybory uzupełniające do Rady Krajowej, do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz na Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, w miejsce naszego zmarłego kolegi ś.p. Bronisława Wośka, zdecydowaną większością głosów została wybrana koleżanka Zofia Zwierzchowska. 
Sobotnie obrady rozpoczęły się od wręczenia złotych i srebrnych odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W gronie odznaczonych, obok Prezesa PIIB było także 4 członków Izby Dolnośląskiej.  W dalszej części drugiego dnia obrad dyskusję zdominował temat dostępu wszystkich członków PIIB do norm budowlanych. Przedstawiono dwie propozycje – jedną przygotowana przez biuro Krajowej Rady i drugą przez Izbę Podkarpacką. Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dalej negocjowany. Delegaci nie zgodzili się na sfinansowanie tego przedsięwzięcia przez podniesienie składki członkowskiej na Krajową Izbę o 12 zł rocznie. Przyjęli natomiast propozycję wykorzystania na ten cel funduszu statutowego, gromadzonego na lokatach bankowych z myślą o zakupie w przyszłości siedziby przez PIIB.
Ostatnim punktem dyskusji były wnioski zgłoszone zarówno przez izby okręgowe, jak też wniesione przez delegatów. Kilka wniosków odrzucono, a pozostałe wnioski skierowano do rozpatrzenia przez Krajową Radę PIIB, zgodnie z sugestiami Komisji Uchwał i Wniosków.