Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SEMINARIUM DOIIB "INŻYNIER BUDOWNICTWA W PROCESIE INWESTYCYJNYM" NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

Około 250 osób – inżynierów, architektów, przedstawicieli urzędów i firm oraz studentów- wzięło udział 30 marca b.r. w otwartym seminarium DOIIB na temat „Inżynier budownictwa w procesie inwestycyjnym”, wpisującym się w cykl spotkań z okazji jubileuszu dziesięciolecia działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Seminarium otworzył Przewodniczący DOIIB -prof. Eugeniusz Hotała. W gościnnej auli Politechniki Wrocławskiej przybyłych powitał Jego Magnificencja Rektor – prof. Tadeusz Więckowski wskazując na znaczenie współpracy dolnośląskiej uczelni z przemysłem i organizacjami grupującymi inżynierów, wśród których jest wielu jej absolwentów. Podkreślił także jej dominującą pozycję wśród polskich uczelni technicznych. Następnie głos zabrał prof. Jerzy Hoła – Dziekan najlepszego w Polsce Wydziału Budownictwa, współorganizatora seminarium – przedstawiając potencjał kierowanej przez siebie jednostki. Przy organizacji spotkania współpracował także Wydział Architektury oraz Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, jak również Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, reprezentowany przez Prodziekana prof. Jana Kempińskiego, który przedstawił możliwości kształcenia inżynierów budownictwa na tej uczelni. Spotkaniu patronował Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa O/Wrocław.
    Dalszą, merytoryczną część seminarium poprowadziła jego pomysłodawczyni – Anita Fokczyńska. Wykłady na temat menadżera projektu w procesie inwestycyjnym oraz procedur FIDIC wygłosili koledzy Piotr Zwoździak i Jan Lech Zioberski. Następnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m. Wrocławia – Marek Adamowicz przedstawił postępowanie naprawcze w procesach inwestycyjnych.
    W czasie przerwy była okazja do integracji środowiska, bieżącej wymiany poglądów, zadawania wykładowcom indywidualnych pytań, nawiązywania nowych kontaktów. Gwar rozmów w hallu budynku A-1 świadczył o tym, że tego typu spotkania są bardzo potrzebne.
     Drugą część seminarium poświęcono dyskusji panelowej zatytułowanej „Inwestorski tor przeszkód”. Najpierw swój punkt widzenia odnośnie problemów związanych z procesem inwestycyjnym przedstawili zaproszeni moderatorzy: Eugeniusz Hotała, Piotr Zwoździak i Anita Fokczyńska (jako przedstawiciele DOIIB, a równocześnie aktywni zawodowo inżynierowie), Zbigniew Maćków – Przewodniczący Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów i Jacek Miller członek jej Prezydium, Gabriel Marek z Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz przedstawiciel inwestorów – Rafał Jarodzki z firmy Archicom Sp. z o.o. Dyskusja wzbudziła duże zainteresowanie audytorium i sprowokowała liczny, aktywny udział osób z Sali. Dyskutanci wskazywali m. in. na liczne bariery i nonsensy występujące w obowiązującym w polskim prawie budowlanym, a także na powracający ciągle temat rażąco niskiej ceny w zamówieniach publicznych. Ożywiona wymiana poglądów pokazała znaczenie poruszanych na seminarium problemów i spowodowała wydłużenia spotkania poza wcześniej planowane ramy czasowe.
     Na zakończenie obrad Eugeniusz Hotała zaprosił uczestników seminarium do dalszej dyskusji podczas kolejnego podobnego seminarium, które zorganizowane będzie przez DOIIB oraz Uniwersytet Przyrodniczy w auli tego uniwersytetu w dniu 11. maja 2012 r.