Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SEJMOWE PRACE NAD TZW. USTAWĄ DEREGULACYJNĄ

W sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. ograniczenia biurokracji trwają końcowe prace nad projektem ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, w tym do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa. Procedowany projekt tzw. ustawy deregulacyjnej wprowadza nowe zapisy w wielu aktualnie obowiązujących ustawach, w tym w ustawie Prawo budowlane i ustawie o samorządach zawodowych architektów, inżynierów i urbanistów. W posiedzeniach tej sejmowej Komisji Nadzwyczajnej biorą aktywny udział przedstawiciele Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pod kierownictwem Pana Prezesa Andrzeja Rocha Dobruckiego, przy czym wiążące ustalenia w sprawie szczegółowych zapisów w projekcie ustawy podejmują oczywiście jedynie posłowie zasiadający w Komisji. Niebawem można się spodziewać drugiego czytania ustawy w Sejmie i przyjęcia jej przez posłów bez większych zmian na podstawie rekomendacji Komisji Nadzwyczajnej. PIIB zwraca uwagę na zagrożenia związane z zapisami projektu ustawy w zakresie znacznego skrócenia praktyki zawodowej osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych oraz w zakresie obowiązku przynależności do izby architektów inżynierów budowlanych z ograniczonymi uprawnieniami architektonicznymi, będących już członkami izby inżynierów budownictwa. W tej ostatniej sprawie zapadły pewne ustalenia w dniu 5. Lutego 2014 r., które prawdopodobnie wejdą do projektu omawianej ustawy. Załączamy wyniki dotychczasowych prac Komisji Nadzwyczajnej, związanych z ustawą Prawo budowlane wg stanu na dzień 23.01.2014 r. oraz pismo Prezesa PIIB w sprawie ustaleń dotyczących przynależności do izby inżynierów budownictwa i izby architektów.