Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SĄD OKRĘGOWY WE WROCŁAWIU POSZUKUJE KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu poszukuje kandydatów na biegłych sądowych z dziedziny: budownictwo, specjalizacja: kosztorysowanie. Osoby wyrażające zgodę na ustanowienie biegłym sądowym proszone są o złożenie w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego we Wrocławiu, ul. Sądowa 1 (pok.304, III p., w godz.  9.30-14.30, tel. 71/37-04-2015) następujących dokumentów:

1.wniosku skierowanego do Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu o ustanowienie biegłym sądowym – z określeniem dziedziny dla której ma być ustanowienie;

 

2.kwestionariusza osobowego – do pobrania ze strony internetowej Sądu Okręgowego we Wrocławiu;

 

3.CV;

 

4.odpisów dokumentów potwierdzających wiadomości specjalne (np. dyplom ukończenia studiów wyższych, podyplomowych, zaświadczenia o odbytych szkoleniach, kursach, certyfikaty lub innych dokumentów potwierdzających wiadomości specjalne w zakresie dla którego ma być ustanowienie (oryginały dokumentów do wglądu);

 

5.opinii zakładu pracy i zgody pracodawcy na pełnienie funkcji biegłego sądowego;

 

6.zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie własnej działalności gospodarczej, o ile jest prowadzona;

 

7.zapytania o Osobie z Krajowego Rejestru Karnego, które można uzyskać w Punkcie Informacyjnym KRK, ul. Komandorska 16;

 

8.oświadczenia o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich.